Video

Monipalvelupiste

Monipalvelupiste tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että yhdessä paikassa on saatavilla useampia eri palveluita. Idea ei sinällään ole uusi, mutta siitä kehitetty viime vuosina uudenlaisia konsepteja eri puolilla Suomea. Tuoreena esimerkkinä on malli, jossa kyläkaupasta tarjotaan sekä yksityisiä että julkisia palveluita – asiakaslähtöisesti ja alueen tarpeet huomioiden.

Palvelusektori on siirtynyt monipalvelupisteajatteluun

Kun tarkemmin katsoo, mitä yhteiskunnassa palvelusektorilla on viime vuosikymmenten aikana tapahtunut, voi huomata, että monissa julkisissa ja yksityisissä palveluissa on siirrytty ”monipalvelupisteajatteluun”.

Valtionhallintoon monipalvelupisteet eli ns. yhteispalvelupisteet tulivat 1990-luvun alussa yhteispalvelulain myötä.

Yksityisellä puolella monet kaupat ja kioskit toimivat nykyään monipalvelupisteinä. Posti taas on hyvä esimerkki yrityksestä, joka on siirtänyt palveluitaan muiden palveluiden yhteyteen.

Kustannussäästöjä ja muita etuja

Palvelusektorilla on siirrytty monipalvelupisteisiin, koska niihin liittyy monia hyötyjä.

Tutkimuksissa on havaittu, että toimintamalli tuo palveluntarjoajille kustannussäästöjä, mahdollisuuden tavoittaa suurempi määrä asiakkaita sekä synergiaetuja eri palveluntarjoajien välillä.

Palvelun käyttäjien saamia hyötyjä taas ovat muun muassa paremmat mahdollisuudet sosiaaliseen vuorovaikutukseen, asiointimukavuus sekä parempi kuin ei mikään vaihtoehto palveluiden saannissa.

Lähipalveluiden turvaaminen kun kuntatalous on tiukoilla

Moni kunta kamppailee sen kanssa, miten turvata asukkaille lähipalvelut, kun talous on tiukoilla.

Jotkin kunnat ovat lähteneet kokeilemaan ja selvittämään monipalveluideaa ongelman ratkaisemiseksi. Esimerkiksi Mikkelissä on kehitetty ja testattu Lähipalvelukeskus -konseptia. Lähipalvelukeskuksena toimii kylän koulu. Perusidea on se, että käytetään olemassa olevia resursseja ja ylitetään sektorirajoja palveluiden tuottamisessa. Mikkelin Lähipalvelukeskus-mallissa koulu laajenee avoimeksi työpajaksi, kyläruokalaksi ja Digisaliksi.

 

Lähteet:

Fieldhouse, L. 2009. Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus. Maisterin tutkinnon tutkielma. Helsingin kauppakorkeakoulu.

Mikkelin kaupunki. Lähipalvelukeskus. Koulu kylässä – Kylä koulussa.

Päivittäistavarakauppa ry. 2015. Saisiko olla yksityisiä ja julkisia lähipalveluita kyläkaupasta? Keskustelualoite kuntien, yritysten ja asukkaiden palveluyhteistyön kehittämiseksi.

Finlex. Laki julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä palveluyksiköissä (Yhteispalvelulaki) 802/1993

Finlex. Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta. 2.3.2007/223


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä