Valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet

Maaseutupolitiikan neuvoston (MANEn) käytettävissä olevat valtakunnalliset maaseutupolitiikan kehittämisvarat julkistetaan haettavaksi vuosittain, verkostohankkeita lukuun ottamatta. Rahoituslähteet ovat maaseudun kehittämisen määräraha (mom. 30.10.63) sekä maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera). Maa- ja metsätalousministeriö tekee rahoituspäätökset, MANEn asettaman hankeryhmän lausunnon perusteella.   

Määrärahoilla rahoitetaan valtakunnallisia ja maaseutupoliittisesti merkittäviä hankkeita, jotka tukevat maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toteuttamista sekä Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn kymmenen tehtävän toteuttamista. Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Puhtaita kehittämishankkeita ei pääsääntöisesti rahoiteta. Pääsääntöisesti ministeriön rahoitusosuus voi olla korkeintaan 70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita. 

Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää avustusta maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimusja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain (1413/2011) nojalla. Rahoitusta säätelee lisäksi
  • Laki maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (1507/2015)
  • Valtioneuvoston asetus maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta (38/2012), jossa säädetään mm. hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, avustuksen käyttöä koskevista ehdoista ja avustuksen maksamisesta. 
  • Valtioneuvoston asetus maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1013/2016)
  • Rahoitusta säätelevät myös valtionavustuslaki (688/2001)
  • hallintolaki (434/2003) sekä
  • EU:n puitteet tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle (2014/C 198/01).

Seuraava maaseutupolitiikan valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden haku avataan syksyllä 2017.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleiset ehdot ja ohjeet

Huom. Alla olevat ehdot ja ohjeet koskevat maaseutupolitiikan verkostohankkeita, jotka rahoitetaan maaseudun kehittämisen määrärahoista (30.10.63). Makera -varoista rahoitettavien hankkeiden ehdot ja ohjeet löytyvät maa- ja metsätalousministeirön sivuilta

Tuen käyttöä koskevat ehdot

Oikaisuvaatimusosoitus (MMM)

Maksatushakemuslomake

Raportointiohje

Toimintasuunnitelmapohja
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä