banneri2-meri

Oppaat ja esitteet

Iloa luonnosta -esite kertoo hankkeesta ja luonnon terveysvaikutuksista

Tämä PDF-muotoinen luontoreseptilomake on tarkoitettu luontoreseptien keräämistä varten. Voit kerätä lomakkeella luontoreseptejä esimerkiksi omassa organisaatiossasi tai tapahtumien yhteydessä. Tiedustele täytettyjen lomakkeiden palautusosoitetta osoitteesta nora.arnkil(at)tapio.fi

Luonto hyvinvoinnin lähteenä - suomalainen Green Care (Luke & THL)
Esitteessä kerrotaan suomalaisen Green Care -toiminnan perusteista ja annetaan esimerkkejä käytännön toimintamuodoista.

Tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista –opas (Metsähallitus ja HUS)
Opas tarjoaa tietoa luonnon merkityksestä hyvinvointiimme. Jo pelkästään luonnossa oleilu alentaa verenpainetta, lievittää stressiä ja kohentaa mielialaa. Opas sisältää myös kahdeksan lyhyttä metsämieliharjoitusta ja neljä virtuaalista luontokävelyvideota.

Pelastakaa Lapset ry:n & Vihreän Veräjän PePPi-hankkeen ”Lasten kanssa luontoon” -opas
Onko suunnitelmissasi järjestää luontotoimintapäivä? ”Lasten kanssa luontoon – opas luontotoimintapäivän järjestämiseen” antaa ideoita ja konkreettisia välineitä luontotoiminnan järjestämiseen lapsiperheille ja lapsiryhmille.

Eläkeliiton ja yhteistyökumppaneiden ”Tehdään yhdessä – luontoaiheinen ryhmätoiminta” –opas
Oppaaseen on kerätty vinkkejä luontoaiheisen ryhmätoiminnan käynnistämisestä sekä osa vapaaehtoisten toteuttaman toiminnan sisällöstä ja ohjeista. Opas on syntynyt tuloksena kehittämispilotista, jonka tavoitteena oli hyödyntää luontoa ja luontoympäristöä ikääntyneiden mielen hyvinvointia tukevassa vapaaehtoistoiminnassa.

Ikäinstituutin Luontoelämyspolku – ohjaajan opas
Luontoelämyspolulla kroppa saa liikettä ja mieli virkistyy. Luotoelämyspolulla kuljetaan yhdessä rastilta toiselle ja tehdään välillä erilaisia harjoituksia tehtäväkorttien innoittamana. Tehtävät kehittävät voimaa ja tasapainoa, lisäävät liikkuvuutta, herättelevät aisteja sekä virittelevät muisteluun ja tarinointiin.

Filmit

Mielenterveysseuran Hyvän mielen virtuaaliset metsäkävelyt -filmit:
Lyhytkin metsäkävely on hyväksi mielen hyvinvoinnille. Yllättäisitkö myös kokoukseen tai seminaariin rientäneet virtuaalisella luontohetkellä. Suomen Mielenterveysseura ja Suomen Metsäkeskus toteuttivat eri puolilla Suomea Hyvän mielen metsäkävelyitä. Kävelyiden pohjalta toteutetut metsäkävelyvideot vievät sinut upeisiin suomalaisiin maisemiin läpi vuodenaikojen.

Vihreä Veräjä -hankkeen Inhimillisiä uutisia -filmi:
Älä stressaa, silitä lehmää! Majvikin maatilalla kiire ja ahdistus unohtuvat, kun kaupunkilainen pääsee keräämään kukkia ja syöttämään lehmiä.

Metsähallituksen Luonto liikuttamaan –filmi:
Luonnossa liikkuminen tuottaa hyvää oloa ja terveyttä kaikenikäisille. Metsähallituksen luontopalvelut yhteistyötahoineen haluaa kannustaa kaikkia liikkeelle luontoon - jotta voisimme hyvin!

Sivustot

Metsähallituksen Luontoon.fi - Kootusti tietoa luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista, linkkejä tutkimuksiin, hankkeisiin ja blogeihin.
Hanke liikuntaesteisten luontoilumahdollisuuksista
Kansallispuistoista hyvinvointimatkailutuotteita -hanke
Luonto liikuttamaan -hanke
Luonnonvoimaa-blogi

Sininauhaliiton Vihreä Veräjä -hankkeen sivut
Luonto on merkittävä hyvinvoinnin lähde suurimmalle osalle suomalaisista. Vihreän Veräjän ydinajatus on, että oikeus luontoyhteyteen kuuluu kaikille, riippumatta ihmisen toimintakyvystä. Hankkeen sivuilta löytyy monenlaista materiaalia vapaaehtoisille ja käytännön työhön sekä linkkejä luontoon liittyvään harrastustoimintaan sekä luontoavusteiseen ja Green Care –toimintaan.

Green Care Finland Ry:n sivut
Green Care Finland ry toimii Suomessa edistäen muun muassa luonto-, eläin-, ja maatila-avusteisten menetelmien käyttöönottoa hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteydessä. Järjestön sivuilta löytyy runsaasti alaan liittyvää tietoa, materiaaleja ja linkkejä.

Metsämieli-menetelmä (Sirpa Arvonen)
Metsämieli- menetelmä kannustaa yhdistämään metsässä oleiluun tai liikkumiseen rentoutus-, virkistys- ja mielentaitoharjoituksia. Metsämieli- askeleet johdattelevat metsään säännöllisinä hyvinvointitapoina ja tavoitteellisina voimavaraharjoituksina eri elämänvaiheissa. Sivustolla on esimerkkejä harjoituksista, jotka kannustavat tutkimaan, kokeilemaan ja oppimaan mielentaitoja luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntäen.

Eläkeliiton TunneMieli –hankkeen sivut
TunneMieli-projekti kehittää ja tukee yli 50-vuotiaiden vapaaehtoisten tekemää mielen hyvinvointia edistävää toimintaa toimintakyvyltään heikentyneiden ja erilaisten elämän muutos- ja kriisivaiheita elävien ikääntyvien kanssa.

Ikääntyvän mielen hyvinvointia tukevien hankkeiden yhteinen Facebook-sivu
Mukana: Eläkeliiton Tunnemieli-hanke, Eläkkeensaajien keskusliiton Elinvoimaa-hanke, Suomen Mielenterveysseuran Mirakle-hanke, Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton Etsivämieli hanke ja Vanhustentaloyhdistyksen Etsiväpiirit-hanke sekä Kotipirtti ry:n Yhressä nääs-projekti. 

Mielenterveysseuran Liiku mieli hyväksi –hankkeen sivut
Yhteiskunta on riippuvainen ihmisten psyykkisistä voimavaroista ja mielenterveydestä. Tuottavuus, kilpailukyky ja työurien pidentäminen edellyttävät henkistä psyykkisiä voimavaroja ja mielenterveyttä. Näitä kaikkia on mahdollista tukea liikunnalla. Vaikutussuhde toimii myös tosin päin: kansalaisten liikunnallisuutta voidaan edistää mielenterveyttä tukemalla. Liiku Mieli Hyväksi -hankkeessa on koottu liikuntaan ja mielenterveyteen liittyvää materiaalia ja linkkejä: 

Ikäinstituutti: Varttuneiden lähiliikuntapaikat -sivusto
Sivusto esittelee liikkumisympäristöjä, joissa on otettu huomioon iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja hyvinvointitarpeet. Sivusto antaa suunnittelijoille ja toteuttajille tietoa ja ideoita erilaisista ratkaisuista sekä ohjaa heitä lisätiedon lähteille. Sivustoa voivat hyödyntää myös iäkkäiden parissa toimivat ammattilaiset, vapaaehtoiset vertaisohjaajat sekä iäkkäät itse. 


Riistakeskuksen Hyvinvointia riistasta –sivut
Eränkäynti on vahva osa suomalaisten historiaa ja perinnettä. Metsästysharrastus on monelle suomalaiselle tärkeä elinvoiman ylläpitäjä. Suomalaiset metsästäjät ovat, kuten koko kansakin, enimmäkseen keski-ikäisiä tai sitä vanhempia. Säännöllinen liikkuminen ulkona mielenkiintoisen harrastuksen parissa virkistää ja rentouttaa mieltä, kehittää tasapainoa ja lihasvoimaa, parantaa liikkumisvarmuutta ja antaa mahdollisuuksia ystävien tapaamiseen.

Tutkimustietoa

Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys -hanke
Monimuotoinen luonto ja sen tuottamat ekosysteemipalvelut ovat ihmisen hyvinvoinnin perusta. Luonnon prosessit takaavat meille ravintoa, puhdasta vettä ja ilmaa sekä muita elämän perusedellytyksiä. Luonto virkistää mieltä, vähentää stressiä ja auttaa monella muullakin tavalla ylläpitämään terveyttä. Metsäntutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteishankkeessa tuotettiin laaja-alainen yhteenveto ekosysteemipalvelujen yhteydestä ihmisten terveyteen.

Green care -aiheisia tutkimuksia
Green Care toiminnassa luontoympäristöjä ja siihen liittyvää toiminnallisuutta hyödynnetän hyvinvoinntin vahvistamiseen ammatillisesti ja tavoitteellisesti. Linkkejä Green care –aiheisiin tutkimuksiin ja artikkeleihin on koottu mm. sivulle.

Metsähallituksen julkaisuja
Kansallispuistojen kävijöiden kokemat terveysvaikutukset
Metsästäjien ja kalastajien kokemat terveysvaikutukset
Luontoympäristön terveys- ja hyvinvointivaikutusten taloudellinen arvottaminen

Visit Finland: kaiken kattavia tutkimuksia vapaasti käytettävissäsi
Visit Finland tuottaa laajasti tilasto- ja tutkimustietoa Suomeen suuntautuvasta matkailusta yritysten ja matkailuelinkeinon toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Kokoamme tietoa erityisesti matkailun markkinoinnin sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämisen avuksi.

Ekosysteemipalvelujen tutkimusohjelma
Yhteiskuntamme hyvinvointi perustuu ekosysteemien tuottamien moninaisten palveluiden hyödyntämiseen. Ruuan ja raaka-aineiden tuotanto, puhdas vesi ja ilma, virkistyminen ja monet elinkeinot ovat suoraan riippuvaisia maaperän, vesistöjen ja metsien tuottamista ekosysteemipalveluista. SYKE tutkii ekosysteemipalveluiden määrittelemistä ja arvottamista, inhimillisen toiminnan aiheuttamien ympäristömuutosten, luonnonvarojen hyödyntämisen ja maankäytön vaikutuksia ekosysteemipalveluiden tuotantoon, sekä sitä, miten ekosysteemipalveluita voidaan verrata, edistää ja hallita.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä