Valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet

Maaseutupolitiikan neuvoston (MANEn) käytettävissä olevat maaseutupolitiikan valtakunnalliset kehittämisvarat julkistetaan haettavaksi vuosittain, verkostohankkeita lukuun ottamatta. Rahoituslähteet ovat maaseudun kehittämisen määräraha (mom. 30.10.63) sekä Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera). Maa- ja metsätalousministeriö toimii hankehaun viranomaisena ja tekee rahoituspäätökset MANEn asettaman hankeryhmän esitysten perusteella.  

Määrärahoilla rahoitetaan valtakunnallisia ja maaseutupoliittisesti merkittäviä hankkeita, jotka tukevat maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toteuttamista sekä MANEn kymmenen tehtävän toteuttamista. Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Puhtaita kehittämishankkeita ei pääsääntöisesti rahoiteta. 

Pääsääntöisesti ministeriön rahoitusosuus voi olla korkeintaan 70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita. 

Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää avustusta maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimusja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain (1413/2011) nojalla. Rahoitusta säätelee lisäksi
  • valtioneuvoston asetus maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta (38/2012), jossa säädetään mm. hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, avustuksen käyttöä koskevista ehdoista ja avustuksen maksamisesta. 
  • Rahoitusta säätelevät myös valtionavustuslaki (688/2001)
  • hallintolaki (434/2003) sekä
  • EU:n puitteet tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle (2014/C 198/01).
Hakuilmoitukset julkistetaan vuosittain syys-lokakuussa, maa- ja metsätalousministeriön sivuilla sekä Maaseutupolitiikka.fi -sivuilla.

Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoitusta haettavissa 31.12. saakka

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut maaseutupolitiikan valtakunnalliseen kehittämistoimintaan kuuluvien valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden haun. Hakuaika alkaa keskiviikkona 24.10.2018 ja päättyy maanantaina 31.12.2018. Rahoitusta on haettavana yhteensä 510 000 euroa. Hakuteemoina ovat sosiaaliset innovaatiot maaseudun elinvoiman kehittämisessä ja jokeriteema. Hankkeita rahoitetaan Maatilatalouden kehittämisrahaston Makeran varoista.

Makerasta voidaan rahoittaa hankkeita, mikäli valmisteilla oleva käyttösuunnitelma vuodelle 2019 hyväksytään. Makerasta osoitettava vuoden 2019 määräraha sidotaan valittujen hankkeiden koko toteutusajaksi.

Teemat vuoden 2019 haussa

Sosiaaliset innovaatiot maaseudun elinvoiman kehittämisessä

Teeman alla haetaan tietoa ja tutkimusta esimerkiksi siitä

  • kuinka maaseudun asukkaiden, yhteisöjen, järjestöjen ja yritysten osallisuudella voidaan vaikuttaa maaseutualueiden elinvoimaisuuteen - mitkä ovat parhaat käytännöt?
  • minkälaisia teknologisen, digitaalisen ja sosiaalisen innovaation yhdistelmiä hyödynnetään – ja olisi hyödynnettävä – erityisesti maaseudun palveluiden ja paikallistalouden kehittämisessä, kansallista ja kansainvälistä vertailua
  • minkälaisia vaikutuksia eri yhteiskehittämisen ja yhteistoiminnan muodoilla (esim. maaseutuvaikutusten arviointi MVA, jaettu asiantuntijuus, joukkoistaminen, kumppanuuspöytä) on ollut ja voi olla maaseudun elinvoiman kehittämisessä?
  • miten maaseutualueita sisältävät kunnat ja kaupungit hyödyntävät sosiaalisen innovoinnin / innovaatioiden mahdollisuuksia maaseutualueiden elinvoiman edistämisessä, missä laajuudessa sekä mihin liittyen?
  • miten Suomen maakunnissa edistetään maaseudun elinvoiman kehittämistä sosiaalisten innovaatioiden avulla?

Avoin ”jokeri” teema

Avoin, niin kutsuttu ”jokeriteeman” puitteissa voidaan hakea rahoitusta hankkeelle, jonka teema ja käsiteltävä aihe on perustellusti maaseutupoliittisesti ajankohtainen ja kansallisesti merkittävä.

Rahoitettavalta hankkeelta edellytetään sekä tutkimuksellista että kehittävää otetta.

Rahoitettava hanke velvoitetaan tuottamaan "jokerijulkaisu", minkä konsepti tulee esittää hankehaussa osana hankkeen viestintäsuunnitelmaa. Loppuraporttia ei hyväksytä jokerijulkaisuksi, eikä myöskään blogikirjoituksia.

Muita huomioita

Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden haku vuodelle 2019 päättyy 31.12.2018 klo 16:21.

Rahoitusta haetaan maa- ja metsätalousministeriön sähköisen hakujärjestelmän kautta ja järjestelmän ohjeiden mukaisesti: https://www.hankerahoitus.fi/MMM/hakemus/kirjaudu.php

Huom! Rahoituksen osuus on 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Rahoitettavilta hankkeilta vaaditaan Maaseutupolitiikan ohjeiden mukaiset maaseutupolitiikan politiikkasuositukset, jossa esitellään aiheeseen liittyvät tärkeimmät näkökohdat, johtopäätökset sekä suositukset toimenpiteiksi. Lisätietoja antaa Antonia Husberg (yhteystiedot alla).

MMM:n tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleiset ehdot ja ohjeet löytyvät täältä.

Hankehaun teemasta ja hankerahoituksen menettelytavoista antavat lisätietoja:

MANEn hankeryhmän sihteeri, maaseutuylitarkastaja Antonia Husberg, MMM, p. 029 516 2033, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Makeran hankerahoituksen teknisistä menettelytavoista antaa lisätietoja: Riitta Rahkonen, päällikkö, MMM, puh. 029 516 2202, etunimi.sukunimi@mmm.fi.

Verkkopohjaisen hakujärjestelmän teknisestä toimivuudesta huolehtii toimeksiannosta MI Tietorakenteet Oy. Tarvittaessa ota yhteyttä sähköpostilla info(at)mitietorakenteet.fi tai puhelimitse puh. 040 7458 106 (Maj-Lis Aaltonen).

Menettelytapakirje: Valtakunnallisten maaseudun tutkimus ja kehittämishankkeiden haku 2019Yhteyshenkilö

Husberg, Antonia

Maaseutupolitiikan hanke- ja viestintävastaava Maa- ja metsätalousministeriö
+358 (0)29 516 2033