2018: Nuoriso ja nuorten polut työhön ja yrittäjyyteen

Vuoden 2018 maaseutupolitiikan hankekuulutuksessa haettiin tutkimus- ja kehittämishankkeita teemalla nuoriso. Erityiseksi painopisteeksi nostettiin nuorten polut työhön ja yrittäjyyteen maaseudulla. Tavoitteena on, että rahoitetut hankkeet tuottavat tietoa nuorten opiskelua ja työllistymistä tukevista mahdollisuuksista sekä poluista yrittäjyyteen maaseudulla.

Teemoituksen taustalla ovat haasteet, jotka juontavat maaseudun oppilaitosverkoston harventumisesta ja korkean asteen koulutuspaikkojen keskittämisen myötä. Muutokset edellyttävät toimintamallien kehittämistä, jotta maaseudun nuorten opiskelua voidaan tukea tilanteessa, jossa oppilaitosverkko harvenee ja matkat pitenevät. Myös ammatillisen koulutuksen uudistus ja nuorille luodut uudet opiskeluun ja työelämään ohjaavat palvelut muuttavat rakenteita ja toimintamalleja. Muutoksessa on tärkeää huomioida, että ne vastaavat myös maaseutualueiden tarpeisiin.

Hakukuulutuksessa todettiin, että "maaseudun elinvoimaisuuden takaamiseksi tarvitaan parempia mahdollisuuksia kehittää osaamista ja yrittäjyyttä sekä parempaa työvoiman ja työpaikkojen kohtaamista. Maaseudulla podetaan tietyillä aloilla työvoimapulaa, johon voitaisiin vaikuttaa paremmalla nuorten ohjauksella avoimiin työpaikkoihin tai yrittäjiksi".

Tutkimus- ja kehittämishankehakemuksia saapui määräaikaan (18.12.2018) mennessä 14 kappaletta. Avustusta haettiin yhteensä noin 2,17 milj. euroa. Haettavana oli yhteensä  510 000 euroa. Rahoituslähteenä oli maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera).

Valtakunnallisia maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita rahoitettiin vuonna 2018 neljä (4) kappaletta:

 • Maaseudun nuoret ja pk-yritykset ammatillisten oppimisympäristöjen yhteiskehittäjinä (NAPPIS), hakijana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
 • Nuorten yrittäjyyspolut maaseudulla (NUPO), hakijana Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus
 • Nuorten polut yrittäjyyteen maaseudulla (YoungEntre), hakijana Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
 • Paikkariippumattomuus tulevaisuuden nuorten palveluissa maaseudulla (PANU), hakijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään yhtä tai useampaa alla olevista toimista:

Tutkimusta siitä miten nuorten polut työhön ja yrittäjyyteen toimivat eri kohderyhmien (nuoret, yrittäjät/työnantajat) ja eri maaseutualueiden (kaupungin läheinen maaseutu, ydinmaaseutu, harvaan asuttu maaseutu) näkökulmista.

 • Miten koulutusta, yrittäjyyttä ja työllisyyttä tukevat palvelut tulisi järjestää maaseudulla tukemaan nuorten työllistymistä ja yrittäjyyttä?
 • Mitkä ovat haasteet ja ongelmakohdat sekä kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet sekä mahdolliset tulevaisuuden mallit?
 • Mitä hyviä esimerkkejä maaseutualueilta löytyy?

Tutkimusta ammatillisen perus- ja täydennyskoulutuksen tarjoamisen eri mahdollisuuksista maaseudulla pitkällä aikavälillä.

 • Kuinka koulutusmahdollisuuksia tulisi kehittää, jotta ne palvelisivat mahdollisimman hyvin maaseudun nuorten toiveita/tarpeita?
 • Mitä osaamista ja verkostoja maaseutualueilla tarvitaan, jotta ne pystyvät eri keinoin tarjoamaan koulutusmahdollisuuksia?

Tutkimusta erilaisista nuorille suunnatuista yrittäjyyteen liittyvistä poluista (huomioiden myös sukupolvenvaihdokset, ml. omistajavaihdokset) ja niiden tarvelähtöisten kehittämismallien kehittämistä (esim. digitalisaatio, paikasta riippumattomuus, paikkaperustainen kehittäminen, kumppanuus).

 • Mitä ovat olemassa olevat mallit ja mitä uusia toimintatapoja tulisi kehittää?

Tutkimusta kumppanuuksien malleista nuorille suunnattujen työllistymis- ja yrittäjyyspalvelujen järjestämisessä, tarjoamisessa ja kehittämisessä sekä ehdotukset valtakunnallisen kumppanuusmallin kehittämiseksi.

Tutkimusta työssäoppimisen toimivuudesta maaseudulla ja mallien kehittämistä kuinka maaseudun työnantajat ja yrittäjät voivat paremmin vastaanottaa työssäoppijoita (esim. oppisopimus, koulutussopimus, työssäoppimisjaksot).

Erityistä huomiota tulee kiinnittää:

Tulevaisuuden tarpeisiin ja mahdollisuuksiin sekä meneillään oleviin kansallisiin kehittämisprosesseihin (maakuntauudistus, kasvupalvelut, ammatillisen koulutuksen reformi, Digi2-kärkihanke, Älykäs maaseutu-valtioneuvoston periaatepäätös (lausuntokierroksella syksyllä 2017), liikennekaari ym.)

 • Työpaja -toimintaan ja Ohjaamo -toimintaan
 • Palvelujen ja nuorten tarpeiden kohtaamiseen
 • Palvelujen saumattomuuteen läpi palvelupolun
 • Paikkaperustaisen kehittämisen strategiseen näkökulmaan
 • Kansainvälistymiseen ja monipaikkaisuuden näkökulmaan

Vuoden 2018 rahoitetuista hankkeista voit lukea lisää vasemman laidan valikosta. Hankkeissa tuotetaan myös maaseutupolitiikan politiikkasuosituksia, jotka julkaistaan täällä.