Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014−2020

Maaseutupolitiikan neuvoston edeltäjä, maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR, hyväksyi 14.2.2014 maaseutupoliittisen kokonaisohjelman vuosille 2014−2020. Ohjelma on MANEn toimintaohjelma ja kansallisen laajan maaseutupolitiikan väline.

Maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa maaseutu nähdään erottamattomana osana kansallista menestystä ja yhteiskuntaa. Ohjelmatyössä tunnistetun vision mukaan maaseutu on yritteliäisyyteen ja luovuuteen kannustava hyvä elämisen ympäristö. Myös kansalaisyhteiskunnan ja osallisuuden vahvistamista painotetaan.

Paikkaperustaisuus toimii kokonaisohjelman strategisena ohjenuorana. Paikkaperustaisuudessa painotetaan paikallisia voimavaroja, toimintaympäristöä, haasteita ja mahdollisuuksia. 

Maaseutupolitiikan toimeenpanossa politiikka-, kehittäjä-, tutkija- ja viranomaistoimijoiden, yrittäjien sekä kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä tiivistetään. Verkostomaista toimintatapaa edistetään ja keskeisiä toimijita tässä ovat maaseutupolitiikan verkostot, jotka edistävät omalta osaltaan kokonaisohjelman teemakohtaisia toimenpiteitä.

Kokonaisohjelmassa on viisi teemaa, jotka ovat:

  1. Osallisuus ja lähidemokratia
  2. Asuminen ja palvelut
  3. Infrastruktuuri ja maankäyttö
  4. Elinkeinot ja osaaminen
  5. Ekosysteemipalvelut

Lisäksi ohjelmaan sisältyy harvaan asutun maasudun ja ruotsinkielisten alueiden horisontaaliset ulottuvuudet. Maaseutupolitiikan verkoston kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia sisältyy myös kokonaisohjelmaan.

Teemojen yhteyteen on laadittu konkreettisia toimenpiteitä (yhteensä 63 kappaletta) ja kuhunkin toimenpiteeseen on kirjattu keskeisimmät toimenpiteen toteuttamisesta vastuussa olevat tahot. Teemat ovat poikkihallinnollisia ja toimenpiteiden toteuttaminen vaatii toimijoiden yhteistyötä eri tasoilla.

Kokonaisohjelman toimenpiteiden edistämistä seurataan arviointien avulla. Kokonaisohjelman ensimmäinen väliarviointi toteutettiin vuonna 2016. 

Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma on saatavilla myös ruotsinkielisenä.