Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
12.1.2015 9.21

Luonnos aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvasta kommentoitavana

Hanna-Mari Kuhmonen

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan (ALLI) valmistelu on edennyt kommentointivaiheeseen. Työryhmä on päättänyt 1,5 vuotta kestäneen puurtamisen ja odottaa nyt mielenkiinnolla eri sidosryhmien näkemyksiä ALLI-luonnokseen. Kommentteja voi antaa 19.2.2015 saakka.
Työryhmän jäsenenä olen päässyt osallistumaan kiehtovaan mutta haastavaan ponnistukseen. Kehityskuvan tarkoituksena on muodostaa valtakunnallinen näkemys tavoiteltavasta aluerakenteesta ja sitä tukevasta liikennejärjestelmästä, mikä intresseistä riippuen voi olla hyvinkin monennäköinen. Aikahorisonttina on vuosi 2050 sekä kansainvälistynyt bio- ja digitalouspohjainen osaamisyhteiskunta.

ALLIn lähtökohtana on viitoittaa tulevaisuudelle suuntaa, joka tukee Suomen kehittymistä kilpailukykyisenä, hyvinvoivana ja ympäristöltään kestävänä maana. Tähtäimessä on monikeskuksinen ja verkottuva sekä hyviin liikenneyhteyksiin pohjautuva aluerakenne, joka tukee maan eri osien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntämistä sekä elinkeinotoiminnan uudistumista.  Erityyppisten alueiden välinen vuorovaikutus on keskeistä.

Maaseutu näyttäytyy ALLIssa monien elinkeinojen ja erityisesti biotalouden alueena, jonka aineettomien ja aineellisten luonnonvarojen varassa voivat mm. myös matkailu ja kaivostoiminta kehittyä. Maaseudun väestökehityksen nähdään tasaantuvan biotalouden luodessa edellytyksiä alueellisesti tasapainoisemmalle kehitykselle, digitalisaation lisätessä paikasta riippumattomuutta ja monipaikkaisuuden vahvistuessa.

ALLI-raportissa kuvataan kehitysnäkymiä, suuntaviivoja aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle sekä Suomen tavoiteltava aluerakenne ja liikennejärjestelmä. Lisäksi esitetään, miten kehityskuvasta voidaan edetä toteutukseen. Kehityskuvalla pyritään suuntaamaan eri hallinnonalojen ja alueiden toimia.

Työryhmän työskentelyä edelsi työn perusteellinen pohjustus, jonka lopputulemana syntyi aluerakenteen ja liikennejärjestelmän nykytilaa, kehitystä ja linjauksia analysoiva ALLI-kartasto. Kartasto on saanut kiitosta havainnollisena ja kattavana pakettina, jota voi hyödyntää monentyyppisen kehittämistyön pohjana.

ALLIn kaima on vesilintu. Ennen kaima-alleja ammuttiin Suomessakin roppakaupalla, mutta sittemmin alli on luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi. Nähtäväksi jää, tuleeko tämä ALLI sidosryhmien alasampumaksi vai saako se jatkaa rauhassa lentoaan. ALLIlla ei toivottavasti kuitenkaan heitetä vesilintua.

ALLI-valmisteluun työryhmän jäsenenä osallistuneena voi todeta, että tähän ALLIin puree samat konstit kuin toiseen kaimaansa, jonka esiintymisaluetta ovat käsivarret: jumppaamalla sitkeästi ja säännöllisesti sekä riittävän pitkään on mahdollista saavuttaa haluttu lopputulos.

Lisätietoja: ALLI-sivut http://www.tut.fi/verne/alli/

Hanna-Mari Kuhmonen

Hanna-Mari työskentelee työ- ja elinkeinoministeriössä ylitarkastajana. Pääasiassa hän toimii maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän tehtävissä, mutta osallistuu myös ministeriön EU- ja kv-koordinaation hoitamiseen. Hanna-Marin sielunmaaseutu on juurtunut Pohjois-Savon vesistöjen ja metsien äärelle sekä Hämeen vehmaille rannoille. Näissä maisemissa hän nauttii vapaa-ajalla ja lomilla ekosysteemipalvelujen iloista − niin pinnan päällä kuin allakin.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi