Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
5.9.2017 15.00

Maaseutukysymyksiä alueiden kehittämiseen ja kasvupalveluiden tuottamiseen

Sami Tantarimäki

Maaseutu, sen kehittäminen, yrittäjät, organisaatiot ja toimijat osana maakunnan aluekehittämistä ja kasvupalveluja.


Aluetasojen yhteistyö ja toisiaan täydentävät tehtävät

Aluekehittämistä ja kasvupalveluja koskevan lakiesityksen mukaan maakunta vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta. Toisin sanoen maakunnan kehittämisestä sen omista lähtökohdista.

Tulevaisuuden kunnallekin jää vastuu alueidensa kehittämisestä, jolloin yhteistyön toimivuus korostuu. Esimerkiksi kasvupalveluita järjestäessään maakunnan tulee pyrkiä kasvupalveluiden ja kuntien elinkeinopolitiikan ja elinvoimatehtävien tehokkaaseen yhteensovittamiseen, vaikkapa sopimalla järjestämisvastuusta kunnan kanssa (esim. Mononen 2017).

Siellä missä kilpailua ei ole

Lakiesityksessä todetaan, että kasvupalveluiden tuottaminen markkinaehtoisesti tehostaa toimintaa siellä, mihin muodostuu toimivat ja kilpaillut markkinat. Tehokkuushyödyt jäänevät siis pieniksi siellä, missä kilpailua ei ole esimerkiksi harvan asutuksen tai pitkien etäisyyksien takia.

Suurilla kaupunkiseuduilla on parhaimmat edellytykset kasvupalvelujen monituottajamallin mukaiseen tuotantoon, mutta samalla voidaan menettää kuntien työllisyys-, elinkeino- ja yritysasiantuntijoiden edustama paikallinen osaaminen ja olosuhteiden tuntemus (Huovinen, Mononen).

Aluekehittämisen tehtävät ovat kuitenkin monipuolisia ja monen toteuttamia. Uudessa tilanteessa yhteistyökumppanit valikoituisivat käsiteltävän asian mukaan, jolloin esimerkiksi maaseudun paikallisesta kehittämisestä vastaavat organisaatiot nähdään lakiesityksessä myös merkittävinä toiminnan kehittäjinä.

Kasvupalveluiden tuottamisen maaseutukriteerit

Lakiesityksen mukaan maakunta voisi määritellä ehdoissaan muun muassa miten palvelun tuottajan on noudatettava maakuntastrategiaa. Maaseudun kannalta keskeiseksi nousee tietysti se, mitä maaseudusta sinne kirjataan.

Jos taas tuottajan on noudatettava maakunnan määrittelemiä palvelukokonaisuuksia, niin luonnollisesti maaseudun tulee olla osa niitä. Maakunta voi asettaa kriteereitä myös toimipiste(id)en sijainnille esimerkiksi yhdenvertaisen saavutettavuuden takaamiseksi.

Digitalisointi ja sähköiset yhteydet varmistettava

Maaseudun kasvu(ja muitakin)palveluja järjestettäessä tulisi pyrkiä mahdollisimman monimuotoisiin toimintamalleihin. Saatavuuden apuna voivat toimia niin liikkuvat palvelut kuin verkkopalvelut. Jälkimmäisen osalta tärkeäksi nousee luonnollisesti palvelujen digitalisoinnin ja käytössä olevan laajakaistayhteyden taso.

Kasvupalveluiden järjestämisessä maantieteeltään ja maaseuduiltaan erilaiset maakunnat voivat olla esimerkkejä toisilleen. Myös maaseutupolitiikan OTE-verkosto vie osaltaan viestiä ja keskustelua eteenpäin.


Sami Tantarimäki

Kirjoittaja on suunnittelija Turun yliopiston Brahea-keskuksessa. Hän toimii maaseudun kehittämistehtävissä. Maaseutupolitiikan Osaaminen ja työllisyys (OTE) -verkostossa hän osallistuu kasvupalveluiden toiminnan käynnistämiseen maaseudun työllisyyttä ja yritystoimintaa tukevalla tavalla.

Lähteinä

Huovinen, Jarkko 2017. Kunnat elinvoiman moottoreiksi. Teoksessa: Nyholm, Haveri, Majoinen & Pekola-Sjöblom (toim.). Tulevaisuuden kunta. ACTA 264, Suomen Kuntaliitto, 394–404.

Mononen, Kirsi 2017. Kuntien ja maakuntien yhteistyö ja tehtävät. Teoksessa: Nyholm, Haveri, Majoinen & Pekola-Sjöblom (toim.). Tulevaisuuden kunta. ACTA 264, Suomen Kuntaliitto, 411–421.  

TEM. 2017a. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Luonnos 1.3.2017.
Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi