Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
6.7.2015 8.00

Miten tuulivoimapuisto istuu mielenmaisemaan?

Atte Saastamoinen

Kukapa meistä ei haluaisi puhdasta, päästötöntä energiaa, joka on vielä halpaa. Tuuli on ilmainen ja ehtymätön luonnonvara, joka herättää suomalaisissa myönteisiä mielikuvia. Tuulivoiman rakentaminen ei kuitenkaan ole niin selkeä ja helppo ratkaisu, kuin mitä mielikuvat antaisivat odottaa.
Tuulivoimaloita suunnitellaan rakennettavaksi ja on jo rakennettu lähelle ihmisasutusta ja keskelle monien rakkaita koti- tai mökkimaisemia.

Erämaamaisema muuttuu teollisuusmaisemaksi

Pro gradu -tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, kuinka maaseudun ihmiset kokevat tuulivoimapuiston tulemisen osaksi heidän omaa maisemaansa ja elinympäristöään.

Tutkimukseni kohteena olleen Pyhännän, Siikalatvan, Kajaanin ja Vieremän kuntien alueella sijaitsevan Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan asukkaat ja mökkeilijät kokivat alueen muuttuvan tuulivoimaloiden myötä teollisuusmaisemaksi, jolloin alueelle ominainen erämaisuus katoaa. Omaa mökkimaisemaa arvostettiin suuresti. Maisema koettiin tärkeänä osana alueen identiteettiä ja sitä pidettiin arvokkaana niin historiallisista kuin henkilökohtaisista syistä. Maisema koettiin entistä henkilökohtaisemmaksi, kun häiriö kohdistuu omaan paikkaan.

Tuulivoiman maisemavaikutukset kytkeytyvät ennen kaikkea henkilökohtaisen mielen maiseman katoamiseen ja maan arvoon. Maisemavaikutukset lisäävät tuulivoiman rakentamisen koettua epäoikeudenmukaisuutta, sillä mökkiläiset katsoivat joutuvansa uhanalaiseksi omalla maallaan. He myös kokivat, että heidän maisemansa ei ole yhtä tärkeä kuin jonkun muun ja se voidaan uhrata yhteisen edun nimissä.

Tuulivoima voi kuitenkin tuoda alueelle työllisyyttä ja luoda parempaa imagoa. Osa alueen asukkaista piti maisemavaikutuksia positiivisina ja voimaloita esteettisesti miellyttävinä. Aineiston mukaan oli myös selkeästi havaittavissa ajatusmalli, jossa tuulivoimaa ei sinänsä vastusteta, mutta voimaloiden sijoittaminen pitäisi tehdä vastaajien mukaan harkiten ja luontoa kunnioittaen.

Tärkeää huomioida muutokset mielenmaisemassa

Suomen tavoitteena on, että vuonna 2020 energiaa tuottaa noin 800 tuulivoimalaa. Jotta tavoitteeseen päästään, tuulivoimarakentamisen yleisen ja paikallisen hyväksyttävyyden tulee olla ja säilyä korkealla tasolla. Tämä on mahdollista, jos tuulivoimaloiden rakentamisesta ja toiminnasta aiheutuvista maisemavaikutuksista käydään keskustelua paikallisten ihmisten kanssa.

Maisemavaikutuksia ei voida arvioida ainoastaan laatimalla erilaisia mallinnuskuvia tai näkyvyysanalyysejä. Jos todella halutaan löytää ne vaikutukset, joita tuulivoima maisemaan tuo, on arvioitava myös ihmisten mielenmaisemaan kohdistuneet muutokset.

Tuulivoima luo uusia maaseudun kulttuurimaisemia

Maaseudun maisema on jatkuvassa muutoksessa. Muutoksen tekijöinä ovat jo vuosisatojen ajan olleet ihmisten arkipäiväisen elämän perustarpeisiin olennaisesti liittyvien tekijöiden eli peruselintarvikkeiden ja energiantuotannon vaatimukset.
Tuulivoima on osana uusiutuvien energiantuotantomuotojen esiinmarssia työntymässä niin ikään osaksi tämän päivän kulttuurimaisemia. Tuulivoiman kulttuurimaisemaan luomat muutokset tulevat olemaan nopeampia kuin mihin yleensä on totuttu.

Tuulivoima modernina energiantuotantomuotona tulee muokkaamaan nykyisiä ja tulevia kulttuurimaisemia ja kenties luomaan myös luonteeltaan täysin uusia maaseutumaisemia.

Atte Saastamoinen

Atte on 25-vuotias maantieteen opiskelija Itä-Suomen Yliopistosta.  Hänen Pro gradu tutkimuksensa oli osa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR:n ekosysteemipalvelut-verkoston toimintaa. Maaseudun rauhallisuus ja luonnollisuus korostuvat hänen elämässään kesäisin, kun saa istua oman kesämökin laiturilla ja vain kuunnella mitä luonnolla on tarjottavana.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi