Uutisarkisto

25.6.2015 10.10

Visio Suomen tavoiteltavasta aluerakenteesta ja liikennejärjestelmästä valmistunut

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva (ALLI) valmistui kesäkuun alussa. Se luo näkymiä Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle. Aikahorisonttina on vuosi 2050.

Kehityskuva viitoittaa tulevaisuudelle suuntaa, joka tukee Suomen kehittymistä kilpailukykyisenä, hyvinvoivana ja ympäristöltään kestävänä maana. Tähtäimessä on monikeskuksinen ja verkottuva sekä hyviin liikenneyhteyksiin pohjautuva aluerakenne, joka tukee maan eri osien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntämistä sekä elinkeinotoiminnan uudistumista.  Erityyppisten alueiden välinen vuorovaikutus on keskeistä.

Kohti uudistumiskykyistä ja mahdollistavaa Suomea

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Suomessa määritellään kolme lähtökohtaa.

Suomen asemaa vahvistetaan niin globaalisti, Euroopassa kuin lähialueilla. Tärkeimmät yhteistyöalueet ovat Itämeren alue eurooppalaisena kasvualueena, Barentsin alue luonnonvarojensa ja uusien kuljetusreittien vuoksi sekä Venäjä laajana ja kehittyvänä markkina-alueena. Manner-Euroopan ja Venäjän lisäksi liikenneyhteyksiä kehitetään erityisesti Aasiaan.  

Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja se tukee keskusten ja maaseudun verkottumista ja työnjakoa. Eri puolille maata tarvitaan solmukohdiksi vahvoja, vetovoimaisia ja rakenteeltaan eheitä kaupunkiseutuja. Maaseutualueet kehittyvät vahvuuksiensa pohjalta ja ovat monimuotoisessa vuorovaikutuksessa erityyppisten alueiden kanssa. Digitalisaatio ja uudet tuotantoteknologiat sekä bio- ja luonnonvaratalous luovat mahdollisuuksia elinkeinotoiminnan uudistamiselle koko maassa.

Tulevaisuuden liikennejärjestelmässä yhdistyvät infra, palvelut ja tieto. Kehittyvät liikennepalvelut vastaavat kansalaisten muuttuviin liikkumistarpeisiin ja tukevat elinkeinorakenteen uusiutumista. Ne kokoavat yhteen kuljetusvirtoja, kytkevät Suomen kansainvälisiin kuljetusjärjestelmiin ja säilyttävät toimintavarmuutensa myös häiriötilanteissa. Tavaraliikenteessä korostuvat satamayhteydet, henkilöliikenteessä Helsingin metropolialueen ja muiden suurien keskusten väliset yhteydet.

Kehityskuvasta ja ALLI-kartastosta tietopohjaa suunnitteluun ja päätöksentekoon

Kehityskuvan tarkoituksena on toimia tausta-aineistona erityisesti valtionhallinnon ja maakuntien liittojen pitkän aikavälin suunnittelussa ja päätöksenteossa. Kehityskuva tarjoaa myös lähtökohtia kansainväliselle aluesuunnitteluyhteistyölle tuomalla esille Suomen näkökulmaa ja yhteistyötarpeita. Kehityskuva perustuu tulevaisuuden ennakointiin ja erilaisiin vaihtoehto- ja näkökulmatarkasteluihin ja se tehtiin nyt kolmatta kertaa.

Kehityskuvan valmistelua edelsi perusteellinen pohjustus, jonka lopputulemana keväällä 2013 syntyi aluerakenteen ja liikennejärjestelmän nykytilaa, kehitystä ja linjauksia analysoiva ALLI-kartasto. Kartasto on saanut kiitosta havainnollisena ja kattavana tietopakettina, jota voi hyödyntää monentyyppisen kehittämistyön pohjana.

Kehityskuva valmisteltiin valtioneuvoston toimeksiannosta ympäristöministeriön johdolla yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön ja Liikenneviraston kanssa. ALLI-työryhmän työskentelyyn osallistuivat myös mm. maakuntien liitot sekä Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Vuorovaikutteiseen valmisteluprosessiin sisältyi sidosryhmiä osallistavia työpajoja.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi