Maaseutupolitiikka
Maaseutupolitiikan viikkokirje (2/2019)
Eduskuntavaalit sivu 1

Maaseutupolitiikan neuvoston tavoitteet tulevalle hallituskaudelle:

Paikalliset tarpeet, voimavarat ja mahdollisuudet tunnistavaa politiikkaa

Maaseutupolitiikan neuvoston tavoitteet käsittävät neljä kokonaisuutta, 18 toimenpidettä ja 11 kehotusta. MANE korostaa, että elinvoimaista Suomea kehitetään kestävästi ja kokonaisuutena, paikkaperustaisesti, kansalaistoimintaa vahvistamalla sekä kansalaisten osaamista ja yrittäjyyttä vahvistamalla. Poliittisia päätöksiä on tehtävä muun muassa pitkän aikavälin tiepolitiikan jatkumosta sekä digi-infra investointien julkisesta rahoituksesta alueilla, jossa markkinat eivät toimi. Tavoiteasiakirja on luettavissa täältä.

Landsbygdspolitiska rådets målsättningar för kommande regeringsperiod finns att läsa här. Målsättningarna är uppdelade i fyra teman, under vilka rådet lyfter upp frågor som följande regering bör ta ställning till. Hit hör bl.a. frågor om den långsiktiga vägpolitiken samt digitala infra-investeringar i områden där marknaden inte fungerar. 


Uutiset ja tiedotteet:

Seitsemän paikkakuntaa kutsuvat koko Suomen kylään!

Suomen maaseutujen ykköstapahtumasta kisaavat seitsemän paikkaa ja yhteistyöverkostoa eri puolilta Suomea. Paikkaehdotukset ovat (kunta / kaupunki): Janakkala, Kannus, Kurikka, Lappeenranta, Nurmes, Sotkamo, Ähtäri. Missä ovat tämän hetken kiinnostavimmat maaseudun kehittämisen helmet ja maaseutupoliittiset toimintamallit, sitä miettii seuraavaksi kahdeksanhenkinen Maaseutuparlamentti 2020 -paikkakisan raati. Maaseutuparlamentin tapahtumapaikka 1.–3.10.2020 ratkeaa lopullisesti maaliskuussa avoimen nettiäänestyksen kautta. Lue tiedote täältä.

Sju orter och sju samarbetsnätverk tävlar om finländska landsbygdens evenemang nummer ett. Var finns landsbygdsutvecklingens mest intressanta pärlor och landsbygdspolitiska modeller för tillfället? Den slutgiltiga orten för Landsbygdsparlamentet 2020 fastställs genom öppen online-omröstning i mars. Läs pressmeddelandet här.


Harvaan asutun maaseudun kyläkauppatuki etenee – ministeriön esitys lausuntokierrokselle

Maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltu Kyläkaupat monipalvelukeskuksina –kokeiluhanke etenee lausuntokierrokselle. Kokeilulla haetaan uutta tapaa turvata ja myös kehittää kaupallisten palveluiden saatavuutta harvaan asutulla maaseudulla. Arvioiden mukaan noin sata kyläkauppaa täyttää asetusluonnoksessa määrätyt kriteerit. Lue tiedote täältä (MMM.fi).

Försöksprojektet Bybutiker som mångservicecenter, som beretts vid jord- och skogsbruksministeriet, framskrider och går nu på remiss. Med försöket vill man hitta nya sätt att trygga och även utveckla tillgången till kommersiella tjänster på glesbygden. Det bedöms att ungefär hundra bybutiker uppfyller de kriterier som fastställs i utkastet till en förordning. Läs pressmeddelandet här.


Tapahtumat

MONISOTE-verkkotyöpaja kutsuu mukaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Suomen Ympäristökeskus SYKE järjestävät verkkotyöpajan, jonka tavoitteena on ymmärtää, millaisia haasteita monipaikkainen eläminen tuo sote-palvelujen järjestämiseen ja miten nämä haasteet tulisi ratkaista. Työpaja toteutetaan osana MONISOTE-tutkimushanketta, jota rahoitetaan valtakunnallisista maaseutupolitiikan kehittämisvaroista. 

Osallistujiksi toivotaan sekä palvelujen käyttäjiä kuten vapaa-ajan asukkaita, palvelujen tuottajia kuten terveyskeskusten lääkäreitä ja hoitajia sekä kuntien ja kaupunkien päätöksentekijöitä ympäri Suomen. Osallistujan tulee olla täysi-ikäinen. 

Aika: 6.2-14.2.2019.
Paikka: Verkkotyöpaja. 
Ilmoittautuminen:
Viimeinen mahdollisuus ilmoittautua (4.2.) täältä
Lue lisää täältä.


Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä kutsuu seminaariin ja tiedotustilaisuuteen

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan toimenpide-esityksistä harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Tilaisuudessa puhuvat eduskuntaryhmien edustajat ja keskustelua alustavat maaseutuprofessori Hilkka Vihinen Luonnonvarakeskuksesta ja erikoistutkija Antti Rehunen Suomen ympäristökeskuksesta.

Parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder bjuder in till seminarium och presstillfälle. Välkommen att ta del av samt diskutera åtgärdsförslag för att förbättra möjligheter i glesbygden.

Aika: 27.2. klo 8.30-12.00.
Paikka: Eduskunnan Pikku parlamentin auditorio
Ilmoittautuminen ehdoton: 25.2. mennessä täältä
Lue lisää täältä.

Maaseutupolitiikan blogipoimintoja:

EU takaa yhteiskunnallisten yritysten lainariskejä

Eero Koski (OKM) kirjoittaa: "Komissio ja Euroopan investointirahasto pyrkivät helpottamaan yhteiskunnallisten yritysten lainansaantia. Viime vuonna Suomeen rantautui Euroopan investointirahaston yhteiskunnallisten yritysten takausmekanismi(EaSI). Se luo mahdollisuuksia myös pienille yhteiskunnallisille yrityksille... (Linkki otsikossa.)


Yhteisöllisyys voimavaraksi sekä maaseudulla että kaupungeissa – viesti maakuntiin ja ministeriöihin

Laura Jänis (MMM) kirjoittaa: "Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen innovaatioleirillä syntyi vahva viesti tulevien EU-ohjelmien valmistelijoille ministeriöihin ja maakuntiin. Yhteisöllisyys on voimavara, jota ohjelmilla ja kehittämisvälineillä voidaan tukea sekä kylissä että kaupunginosissa. Leirin raportti on nyt valmistunut. Nyt on juuri oikea aika ottaa erilaiset yhteisöt mukaan tasaveroisiksi toimijoiksi valmisteluun niin maakunnissa kuin kansallisesti..." (Linkki otsikossa.)

Suora linkki CLLD-innovaatioleirin raporttiin alla.


Kunde Finland ta lärdom av Sverige med koncept såsom Överenskommelsen?

Ann-Sofi Backgren (IDNET) och Kenneth Sundman (Svensk Byaservice) skriver: "Landskaps- och vårdreformen går in i en slutfas med denna regering. Men fortfarande är det osäkert var hela reformprocessen slutar. Med tanke på allt det förarbete som gjorts, kommer vi inte att kunna backa tillbaka, oberoende av om reformen förfaller i denna form eller inte. Redan nu har en hel del med förändringar skett och en hel del finns i röret..." (Länk i rubriken.)

Maaseutupolitiikka.fi blogi on foorumi maaseutupoliittiselle keskustelulle. Maaseudun toimijat, asiantuntijat, tutkijat ja päättäjät - tervetuloa kirjoittamaan! Yhteystiedot löytyvät täältä.

Maaseutu LIVE -tallenteet

Yksityistielaki uudistuu, MaaseutuLIVE -tallenne on katsottavissa täältä.

Maaseutulive


Tulevat kokoukset:

Maaseutupolitiikan neuvosto 
  • 27.3. klo 10-12. Säätytalolla. 
Sihteeristö
  • 5.2. klo 10-12.30.
     Agendalla muun muassa maaseutupolitiikka ja maaseutututkimus.
  • 13.2. klo 10-12.30


Ajankohtaiset julkaisut

Maaseutuja tulevaisuudessa - maaseutupolitiikan 30-vuotisjuhlakirja (MUA 2–3 | 2018, vol. 26 – Maaseutuja tulevaisuudessa)


Maaseutuja tulevaisuudessa nostekuva netti

Tapahtuu:

Komissaari Phil Hoganin Älykylä-aloitteelle haetaan sisältöä EU:n Älykkäiden kylien -verkoston tapaamisessa 5.-7.2.2019.
Tapaamista isännöi Suomen
Kylät ry. Lue lisää täältä.

Maaseutupolitiikan vuoden 2018 hankehaun kautta ja Nuorten polut työhön ja yrittäjyyteen -teemasta rahoitetut hankeet tapaavat Helsingissä 13.2.2019. Yhteystieto: Maaseutupolitiikan OTE-verkosto

Maaseutupolitiikan neuvoston asettama vuoden 2019 hankeryhmä kokoontuu ensimmäiseen arviointikokoukseen 12.2.


Poimintoja

Ministeriöiden kansliapäälliköiden Mahdollisuuksia Suomelle -raportti julkistettiin

Ministeriöiden kansliapäälliköt nostavat Mahdollisuuksia Suomelle -raportissa kolme päämäärää, joita ministeriöt tavoittelevat poikkhallinnollista yhteistyötä syventämällä: yhdenvertaisuuden edistäminen, kestävä kasvu sekä turvallinen ja vakaa yhteiskunta. Raportti on luettavissa täältä.

Harvaturva -verkosto kokoontui ensimmäistä kertaa

Sisäasiainministeriö on asettanut 11.12.2018 Harvaturva -verkoston toimikaudelle 2.1.2019-31.5.2023. Verkosto kokoontui ensimmäistä kertaa 30.1.2019. Verkoston puheenjohtajana toimii pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka ja sihteerinä tutkija Heikki Laurikainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä. Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri Christell Åström, maaseutupolitiikan Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Tytti Määttä ja erityisasiantuntija Tarja Lukkari sekä maaseutupolitiikan Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkoston erityisasiantuntija Mari Kattilakoski ovat verkoston jäseniä. 

Alueiden kasvun ja kilpailukyvyn tukemiseen 582 miljoonaa euroa

Hallitus päätti 31.1.2019 vuoden 2019 EU:n rakennerahastojen (EAKR ja ESR) ja valtion rahoituksen jaosta. Rahoitusta suunnataan muun muassa Kainuun ja Pirkanmaan siltasopimusten toimenpiteisiin. EAKR-rahoitusta suunnataan erityisesti tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työpaikkoja synnyttävään toimintaan ja vähähiilisyyttä edistävien hankkeiden osuuden lisäämiseen. ESR-hankkeissa tehostetaan toimenpiteitä, joilla parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta. Lue VN-tiedote täältä

TRAFICOM: :Kiinteän verkon laajakaistasaatavuus

TRAFICOM julkaisi 18.1. vuoden 2017 tilastoihin perustuvat kiinteän laajakaistan saatavuuden luvut. Tilaston mukaan 18 kunnassa 100 Mbit/s saatavuus on nolla prosenttia ja 48:ssa kunnassa 5 prosenttia tai alle sen. Tutustu tilastoihin täältä