Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen edellyttää laaja-alaista kumppanuustyötä

Kuntien vastuulla oleva hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eli hyte-työ muodostuu valmisteilla olevan maakunta- ja sote-uudistuksen myötä kuntien keskeiseksi tehtäväksi. Mutta millaiseksi kokonaisuudeksi hyvinvoinnin edistäminen kunnissa mielletään, ja kuinka haja-asutusalueet tulevat huomioiduiksi hyvinvoinnin edistämistyössä?

Ennaltaehkäisevää, mahdollistavaa, tukevaa ja korjaavaa toimintaa

Kuntien näkemyksiä hyte-työhön on selvitetty tuoreessa Spatian raportissa ”Hyvinvoinnin edistäminen harvaan asutulla maaseudulla” (http://www.uef.fi/web/spatia/julkaisut). Raportti osoittaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen mielletään kunnissa laaja-alaisena kaikkia hallinnonaloja läpileikkaavana tehtävänä. Hyvinvoinnin strateginen suunnittelu on sisällytetty useimmiten kunnan kokonaisstrategiaan.

Hyvinvoinnin edistämistyöhön sisältyy ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja mahdollisuuksia luovan toiminnan ohella keskeisesti myös ongelmia korjaavaa toimintaa. Näiden lisäksi asukkaiden ja kylien omaehtoisen toiminnan tukeminen on keskeinen osa hyvinvoinnin edistämistä.

Hyvinvoinnin edistäminen sisältää kaikki toiminnot, jotka lisäävät hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, vähentävät terveysongelmia ja väestöryhmien välisiä terveyseroja, sekä vahvistavat osallisuutta ja ehkäisevät syrjäytymistä. Käytännössä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on suunnitelmallista vaikuttamista kuntalaisten hyvinvoinnin edellytyksiin, kuten elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja elinympäristöön sekä palveluiden toimivuuteen ja saatavuuteen.

Kumppanuustyötä kylä-, kunta- ja maakuntatasolla

Haja-asutusalueille kohdennetut toimet kiinnittyvät vahvimmin promootiotyyppiseen hyvinvoinnin edistämiseen sekä hyvinvoinnin omaehtoiseen tukemiseen. Haja-asutusalueilla kylä- ja järjestötoimijat sekä kansalaisopisto ovat keskeisiä hyvinvoinnin edistämistyötä tekeviä tahoja. Kyläkoulut ja kylätalot puolestaan tärkeitä toiminnan paikkoja.

Hyte onkin keskeisesti kumppanuustyötä, jota kunnat toteuttavat laaja-alaisessa yhteistyössä muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Kolmas sektori nähdään kunnissa tärkeimmäksi yhteistyötahoksi.

Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen muodostuu paitsi kuntien keskeiseksi tehtäväksi myös osaksi kunta-sote yhdyspintatyötä. Myös järjestöyhteistyö on keskeistä rakentuen sekä kunta-järjestö että sote-järjestö yhteistyönä. Hyte-kumppanuus edellyttää muuttuvissa rakenteissa uudenlaista yhteistyötä kuntien soten ja järjestöjen kesken.

 • Kattilakoski, Mari

  HYMY-verkoston erityisasiantuntija, tutkija / Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos

  Sähköpostiosoite: mari.kattilakoski@uef.fi
  Puhelinnumero: 050 449 4896

  Erityisasiantuntija maaseutupolitiikan Hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseudulla (HYMY) -verkosto.

 • Halonen, Maija

  FT, Itä-Suomen yliopisto, Historia- ja maantieteiden laitos

  Sähköpostiosoite: maija.halonen@uef.fi
  Puhelinnumero: 040 579 6363