Maaseutupolitiikan TUUMA-verkosto paneutuu työn ja yrittäjyyden uusiin mahdollisuuksiin

Työn ja yrittäjyyden uudet mahdollisuudet maaseudulla -verkostohanke (TUUMA) aloitti toimintansa syksyllä. TUUMA-verkosto paneutuu verkoston nimen mukaisen teeman lisäksi maaseudun osaamisen vahvistamisen keinoihin ja toimintaympäristön kehittämiseen tukien toimillaan päättäjiä tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä. Erityishuomiota kiinnitetään toiminnan vaikutuksiin alueiden talouteen ja tasa-arvoisuuteen. Tavoitteena on lisätä maaseudun elinvoimaisuutta, työllisyyttä ja yritysten kilpailukykyä.

TUUMA-verkosto edistää maaseutupoliittisen kokonaisohjelman toteutumista erityisesti kuuden temaattisen kokonaisuuden kautta. TUUMA-verkoston tavoitteet ja toimenpiteet kietoutuvat eri teemakokonaisuuksien ydinviestien ympärille:

 • Yrittäjyys – paikalliset arvoketjut toiminnan keskiössä
 • Osaaminen – taitoa ottaa muutokset voimavaraksi
 • Paikkariippumattomuus – tehdään siitä totta
 • Hajautetut toimintamallit – kestävyys ja huoltovarmuus samassa paketissa
 • Liikenne ja laajakaista – uudet mahdollisuudet täysimittaisesti käytäntöön
 • Aluetalous – resurssit näkyviin ja hyvä kiertämään

Uusi työ ja yrittäjyys -kokonaisuuden osalta huomioidaan bio- ja kiertotalouden mahdollisuudet, luonnon terveys- ja hyvinvointihyödyt ja paikallisuuteen perustuvat mahdollisuudet. Verkosto tekee vaikuttamistyötä luontohyvinvoinnin palvelujen käytön laajentamiseksi. TUUMA-verkosto rakentaa yhteyksiä mm. yrittäjyysstrategian, biotalousstrategian ja luonnon virkistyskäytön strategian toimeenpanoon. Verkosto nostaa esille esimerkkejä osuustoiminnasta, yhteisölähtöisestä yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja uusista yritystoiminnan konsepteista osana yrittäjyyden kehittymistä. Luonnonvarojen paikallisen jatkojalostuksen aluetalousvaikutusten tarkastelua viedään eteenpäin.

Palveluja ja osaavaa työvoimaa elinkeinojen tarpeisiin -kokonaisuuden osalta TUUMA-verkosto tuo esiin maaseudun toimintaympäristöihin soveltuvia koulutus- ja työvoimapalvelujen sekä yritysneuvonnan malleja sekä luo kytkennät uuteen jatkuvan oppimisen palvelukeskukseen erityisesti alueellisen ennakointitiedon tarkastelun näkökulmasta. Verkosto tuo maaseutunäkökulmaa hankintaosaamisen lisäämiseen liittyviin toimenpiteisiin, joilla edistetään maaseudun pk-yritysten osallistumista kilpailutuksiin. Verkosto myös kannustaa yrityksiä osallistumaan julkisiin hankintoihin.

Paikkariippumattomuus -kokonaisuuden osalta TUUMA-verkosto tarjoaa tietoa ja verkoston poliittisen päätöksenteon ja paikallisen kehittämisen tueksi. Verkosto kannustaa paikkariippumattomaan työhön ja rekrytointiin sekä vauhdittaa aihepiirin kansallisen strategiatyön aloittamista. Myös alustataloudesta jaetaan tietoa. TUUMA-verkosto aktivoi kokeiluihin ja hankkeiden valmisteluihin paikkariippumattoman työn ja alustatalouden kehittämisen ongelmakohdissa.

Hajautetuilla toiminnoilla lisäarvoa maaseudulle -kokonaisuuden osalta tavoitteena on lisätä tietoa hajautetun energiantuotannon ja paikallisten ruokajärjestelmien monipuolisista myönteisistä vaikutuksista maaseutualueilla mm. aluetalouden, työpaikkojen synnyn, kestävyyden ja vähähiilisyyden näkökulmista. TUUMA-verkosto valmistelee hajautetun energiantuotannon teeman maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) käsittelyyn alkuvuonna 2022. Lisäksi verkosto nostaa esille esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä bioenergian ja ruokajärjestelmäkokeilujen ratkaisuista.

Toimivat yhteydet (liikenne, laajakaista) -kokonaisuudessa verkosto tuottaa tilannekuvaa ja tietopohjaa maaseudun liikennetarpeista päätöksenteon pohjaksi mm. liikenne- ja viestintäministeriön tieliikenteen automaatioon liittyvää sääntelyä valmistelevaan työryhmään. Tietoa maaseudun liikennepalveluista jaetaan Leader-ryhmille huomioitavaksi. Suunnitteilla on myös webinaari maaseudun työmatkaliikenteestä. Maaseudun ja erityisesti maaseudun yritysten näkökulmia tuodaan esille, sillä toimivat yhteydet ovat välttämättömiä eri alueiden saavutettavuuden sekä alueiden käytön ja kehittymisen kannalta. Toimivat yhteydet vaikuttavat laajasti yritysten ja kansalaisten toimintaedellytyksiin sekä mahdollisuuksiin hyödyntää digitaalisuutta ja kulkea kohti kestävämpää arkea.

Aluetaloudelliset vaikutukset -kokonaisuudessa TUUMA-verkosto auttaa paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia päättäjiä ja toimijoita tunnistamaan ja tarttumaan maaseudun elinvoimaa vahvistaviin mahdollisuuksiin tuomalla esille yritystoiminnan muutosten ja julkisten hankintojen aluetaloudellisia kokonaisvaikutuksia. Ymmärrystä lisäämällä voidaan edistää myös tasa-arvoista aluekehitystä. Verkosto kokoaa tietoa mm. ruoka-, energia- ja liikennejärjestelmistä sekä bio- ja kiertotalouden teemoista. Tiedon koonnin tueksi TUUMA käynnistää aluetalousverkoston, joka ensimmäisessä vaiheessa koostuu lähinnä aluetalousvaikutuksia tarkastelevista tutkijoista. Lisäksi aluetalousvaikutuksiin keskittyvää ryhmäaihetta ehdotetaan maaseutututkijapäivien ohjelmaan.

Verkostohanketta toteuttavat yhteistyössä Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Turun yliopiston Brahea-keskus, Vaasan yliopiston tutkimusalusta InnoLab sekä Aisapari ry. Verkostoa rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä.

TUUMA-verkoston yhteystiedot

 • Rutanen, Juha

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

  Sähköpostiosoite: juha.rutanen@helsinki.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)40 573 7568

  Luontoyrittäjyys, Green Care, luonnontuoteala ja luonnonvarat.

 • Kujala, Susanna

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, väitöskirjatutkija / Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

  Sähköpostiosoite: susanna.kujala@helsinki.fi
  Puhelinnumero: +358 504 151 158
 • Hakala, Outi

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, väitöskirjatutkija / Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

  Sähköpostiosoite: outi.hakala@helsinki.fi
  Puhelinnumero: +358 294 14 0929
 • Töyli, Päivi

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Turun yliopiston Brahea-keskus

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@utu.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)40 189 1929

  Maaseudun kehittäminen, maaseutu- ja ruokayrittäjyys, lähiruoka

 • Siirilä, Heli

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Vaasan yliopiston tutkimusalusta InnoLab

  Sähköpostiosoite: heli.siirila@uwasa.fi
  Puhelinnumero: +358 294 498 557
 • Peura, Pekka

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, Senior Advisor / Vaasan yliopisto

  Sähköpostiosoite: pekka.peura@uwasa.fi
  Puhelinnumero: +358 294 498 206
 • Talvitie, Heli

  Kulttuuripäällikkö / Lapuan kaupunki (TUUMA-verkoston erityisasiantuntija 30.11.2022 saakka)

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@lapua.fi
  Puhelinnumero: 044 438 4510