Ajassa uudistuva maaseutu – maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2021–2027 on julkaistu

Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma toimii valtioneuvoston asettaman maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) toimintaohjelmana. MANE linjasi ohjelman ja siihen sisältyvän kansallisen maaseutupolitiikan vision sekä siihen tähtäävät teemat sekä toimenpiteet aikaisemmin keväällä.

Kansallisen maaseutupolitiikan visiossa monimuotoinen maaseutu on kansallinen menestystekijä, joka tarjoaa alustan ja ratkaisuja hyvälle elämälle, yrittäjyydelle, innovatiivisuudelle ja kestävälle yhteiskunnalle. Visiossa painotetaan maaseutupolitiikan paikkaperustaista pohjaa. Tavoitteena on, että ”Suomea kehitetään kokonaisuutena vahvistaen paikallislähtöisiä mahdollisuuksia”.

Ohjelma sisältää vision lisäksi kolme strategista kiintopistettä – keskinäisriippuvuus, ympäristöoikeudenmukaisuus ja uusi tietotalous – jotka ohjaavat teemakohtaisia toimenpiteitä kohti vision tavoitetta. Ohjelman toimenpiteet sijoittuvat viiden teeman alle, jotka ovat:

 1. Luonnonvarojen kestävästä käytöstä enemmän lisäarvoa
 2. Maaseudun toimijat osana kestävän siirtymän ratkaisua
 3. Kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistaminen
 4. Sujuvan arjen varmistaminen sekä
 5. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

Kokonaisohjelman muotoiluun on osallistunut laaja-alaisesti eri toimijoita eri yhteiskunnan sektoreilta. Se avaa, millaista kansallista maaseutupolitiikkaa yhteiskunnalliset kehityskulut, kuten kestävyyskriisin hallinta, lisääntyvä paikkariippumattomuus, ihmisten monipaikkaisuus ja covid-19-pandemia, edellyttävät maaseutualueiden näkökulmista. Ohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä toteutetaan maaseutupolitiikan laajan yhteistyöverkoston kautta MANEn johdolla. Keskeisiä toimijoita ovat MANEn sihteeristö ja maaseutupolitiikan temaattiset verkostot. Valtakunnallisilla maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeilla tuotetaan tärkeää maaseututietoa päätöksenteon tueksi.

Kokonaisohjelman toimeenpanoa ja tavoitteiden saavuttamista seurataan ja arvioidaan kahden vuoden välein. Kokonaisohjelman tavoitteita, teemoja ja toimenpiteitä esitetään tarkemmin tulevassa valtakunnallisessa Maaseutuparlamentti 2021 –tapahtumassa.

Ajassa uudistuva maaseutu : Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2021-2027 on luettavissa Valtioneuvoston julkaisuarkistosta Valtosta.

Kokonaisohjelma tullaan julkaisemaan myös kieliversioissa ruotsi ja englanti ja asiasta uutisoidaan erikseen.

MANE tukee valtioneuvostoa poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä kansallisten maaseutupoliittisten kysymysten valmistelussa ja toimeenpanossa. MANE linjaa kansallisen maaseutupolitiikan toteutusta ja sen kehittämistä. Maaseutupolitiikka on osa kansallisen aluekehittämisen kokonaisuutta, johon kuuluvat maaseutupolitiikan lisäksi kaupunkipolitiikka ja saaristopolitiikka. MANE on valtioneuvoston päätöksellä asetettu toimikaudeksi 1.3.202131.12.2025.

Aiheesta lisää:

Ajankohtaista tietoa maaseutupolitiikan tantereelta sekä tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi saa maaseutupolitiikan neuvoston ylläpitämältä sivustolta maaseutupolitiikka.fi.

Maaseutupolitiikan neuvoston tietosivu maa- ja metsätalousministeriön sivulla (mmm.fi/mane)

Maaseutuparlamentti 2021 –tapahtuman sivusto: maaseutuparlamentti.fi.

Lisätietoa

 • Husberg, Antonia

  Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, neuvotteleva virkamies (MMM)

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@gov.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)295 16 2033

  Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtuman tuottaja.