Maaseutupolitiikan neuvosto ilmaisee tukensa Ukrainalle ja ukrainalaisille

MANE tuomitsee jyrkästi Venäjän käynnistämät sotatoimet Ukrainassa. Venäjän sotatoimet kohdistuvat laajasti demokratiaan ja kansalaisyhteiskuntaan. MANE yhtyy Euroopan maaseutuparlamentin taustalla olevien maaseudun kansalaisliikkeiden ELARDin, Preparen ja ERCAn yhteiseen kannanottoon (1.3.) ja Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun lausuntoon (1.3.). MANE korostaa kansallisen omavaraisuuden ja huoltovarmuuden sekä kansalaisyhteiskunnan ja yhteisöllisyyden merkitystä muuttuneessa turvallisuustilanteessa.

Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden velvoitteita on noudatettava

MANE toimii Suomen valtakunnallisen Maaseutuparlamentin päävastuutahona ja yhtyy edellä mainittujen tahojen sanomaan. MANE korostaa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden velvoitteita, joiden mukaan siviiliväestön ja taisteluihin osallistumattomien henkilöiden suojelu on varmistettava. Välttämättömän yhteiskunnallisen infrastruktuurin tuhoaminen on lopetettava ja puolueeton ja riippumaton humanitaarinen toiminta on mahdollistettava Ukrainassa, jotta se saavuttaa sodan jalkoihin jääneet ihmiset.

MANE osoittaa kiitoksensa ja tukensa niille monille organisaatioille ja suomalaisille, jotka ovat kohdistaneet tukea sekä osoittaneet solidaarisuutensa Ukrainalle ja ukrainalaisille.

MANE osoittaa myös tukensa Suomen hallituksen toimiin, joilla pyritään vaikuttamaan sodan ratkaisuun ja/tai de-eskalaatioon. MANE osoittaa myös tukensa toimiin, joilla hallitus pyrkii suojelemaan siviiliväestöä ja huojentamaan humanitaarista kriisiä.

Kansallisen huoltovarmuuden merkitys on korostunut sodan myötä

MANE toteaa, että kansallisen omavaraisuuden ja huoltovarmuuden merkitys on korostunut Venäjän sotatoimien myötä. Kansallisesta maaseutupoliittisesta näkökulmasta on keskeistä nostaa ruokatuotannon kannattavuutta ja koko elintarvikehuollon omavaraisuusastetta, johon voidaan muun muassa vaikuttaa julkisilla ruokahankinnoilla sekä kestävillä ja älykkäillä ruokatuotantomuotojen käyttöön otoilla. MANE korostaa tarvetta toimille, joilla lisätään eri monipuolisiin energialähteisiin perustuvaa, kestävää, uusiutuvaa ja hajautettua energiatuotantoa sekä turvataan sähköjakelu poikkeusoloissa. MANE toteaa, että pienten toimijoiden mahdollisuudet osallistua esimerkiksi biopolttoaineiden tuotantoon antaa mahdollisuuden turvata koko maata kattava jakeluverkko myös kriisitilanteessa. On myös ensisijaisen tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuus alueellisesti kattavasti ja lähipalveluiden saatavuus paikallisesti turvataan huomioiden molemmat kansalliskielet. Kiinteiden huippunopeiden tietoliikenneverkkojen kattavuus ja niihin pohjautuvien yhteyksien saatavuus on korostunut.

MANE korostaa yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen tarvetta ja toimintatavan hyödyntämistä tässä hetkessä. Yhteisöllisyys ja yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen, josta Leader-toiminta on hyvä esimerkki, tukevat paikallista neuvokasta toimintaa ja kansallista muutoskestävyyttä.

Vahva kansalaisyhteiskunta on Suomelle tärkeä voimavara, jonka toimintamahdollisuudet on turvattava niin maaseuduilla kuin kaupungeissa. Kansalaisyhteiskuntatoimijoilla tärkeä rooli arjen turvallisuuden kannalta. Kylien turvallisuussuunnitelmien ja myös naapuriavun merkitykset korostuvat. Yhteisöllisyyden kautta voidaan myös antaa sotaa pakenevien ja turvaa hakevien ihmisten mahdollisuutta luoda uutta turvallista arkea Suomessa.

MANE osoittaa kiitoksensa ja tukensa niille organisaatioille, jotka tukevat suomalaisia pk-yrittäjiä ja heidän työntekijöitänsä, jotka joutuvat omasta puolestaan kestämään Venäjän sotatoimista johtuvien pakotteiden välillisiä vaikutuksia.

MANE osoittaa kiitoksensa ja tukensa niille organisaatioille ja suomalaisille, jotka toimivat pakolaisten vastaanottamisessa, rakentavat dialogia eri ihmisten välillä sekä tukevat kotouttamista. MANE peräänkuuluttaa kaikilta suomalaisilta yhteiskuntarauhan kunnioitusta.

MANEn ministeriö- ja muut viranomaisjäsenet muodostavat kantansa Venäjän toimiin osana valtioneuvostoa ulkoministeriössä valmisteltavien ja ao. ministerivaliokunnissa käsiteltävien linjausten pohjalta eivätkä siksi ota tässä yhteydessä erikseen kantaa.

Huom. Lisätietoa siitä, miten ukrainalaisia voi auttaa on saatavilla sisäministeriön sivulta "Avun tarjoaminen ukrainalaisille".  

European LEADER Association for Rural Development (ELARD), Partnership for Rural Europe (Prepare) sekä European Rural Community Alliance (ERCA) yhteinen kannanotto on luettavissa suomeksi maaseutupolitiikan uutishuoneesta.

Yhteyshenkilö

  • Husberg, Antonia

    Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, neuvotteleva virkamies (MMM)

    Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@gov.fi
    Puhelinnumero: +358 (0)295 16 2033

    Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtuman tuottaja.