Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2014

Julkaisut

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän toimintavuosi 2014 oli aktiivisen uudistumisen vuosi. Uudet teemaverkostot aloittivat toimintansa alkuvuodesta, jolloin myös YTR hyväksyi maaseutupoliittisen kokonaisohjelman ”Mahdollisuuksien maaseutu 2014- 2020”.

YTR:n tavoitteena on viedä toimintaohjelmaa jatkossa yhä vahvemmin eteenpäin teemaverkostoissa sekä kytkeä valtakunnallinen hankehaku selkeämmin kokonaisohjelman tavoitteisiin. Tämä näkyy teemaverkostojen kokoonpanossa, jotka mukailevat toimintaohjelman teemakokonaisuuksia. Huhtikuussa YTR sai uuden pääsihteerin, kun Christell Åström nimettiin tehtävään.

Myös YTR:n kokouksia on uudistettu. Syksyllä jalkauduttiin Lempäälän kuntaan, missä kuultiin kuntasektorin näkökulmaa maaseutupolitiikassa. Kokouksiin osallistuttiin edelleen aktiivisesti. Loppuvuonna avattiin uudistetut maaseutupolitiikka.fi-sivut ja julkaistiin YTR:n maaseutupoliittiset painopisteet eduskuntavaaleihin. Vuoden aikana YTR edisti ja osallistui aktiivisesti kansainväliseen verkostoitumiseen ja kokemustenvaihtoon.

Maaseudun kehittämisen määrärahaa on leikattu merkittävästi. Määrärahasta ei avattu YTR:n valtakunnallista hankehakua syksyllä 2014, vaan rahoitus kohdistettiin teemaverkostoille ja muutamalle käynnissä olevalle jatkohankkeelle. Makeran puolelta avattiin hankehaku infraan ja liikennepalveluihin liittyviin teemoihin.

Maaseutupoliittinen toimenpideohjelma 2012−2015 on vuoden 2013 kyselyn ja marraskuussa 2014 tehdyn päivityskyselyn mukaan toteutunut monilta osin hyvin. Keskiössä on ollut maaseudun infrastruktuurin parantaminen ja elinkeinojen kehittäminen. Myös paikallisen kehittämisen toimintatapoja on vahvistettu ja edistetty lähidemokratian toimintamalleja. Maaseutukatsaus 2014 ja Maaseutu 2014 -barometri valmistuivat alkuvuonna 2014.

Alkuvuodesta YTR järjesti historian ensimmäisen Maaseutuakatemian. Akatemian tavoitteena oli lisätä päättäjien ja mielipidevaikuttajien tietoa maaseutuun liittyvistä Suomen tulevaisuuden menestystekijöistä sekä tarjota maaseututeemaan liittyvä keskustelun ja verkostoitumisen paikkaa. Maaseutuakatemia sai osallistujilta hyvän vastaanoton ja sitä onkin päätetty toteuttaa seuraavan kerran vuonna 2016.

YTR-verkostosta on osallistuttu kansallisen ja EU:n maaseutu- ja aluepolitiikan yhteensovittamiseen laajan työryhmätyöskentelyn kautta. Syksyllä järjestettiin maaseutuverkoston, MMM:n sekä YTR:n yhteinen road show viidellä eri paikkakunnalla; ”Yhteistyöllä menestystä - uusi maaseutuohjelma ja YTR kenttäkierroksella”.

Keväällä 2014 toteutetun organisaatiomuutoksen myötä maaseutu-, kaupunki- ja saaristopolitiikka muodostaa oman vastuualueensa TEM:n alueosastolla. Tämä on omalta osaltaan mahdollistanut entistä tiiviimpää yhteistyötä politiikkalohkojen välillä.

Joulukuussa valmistui selvitys kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan kehittämistarpeista. Selvityksellä arvioidaan kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan tehtäviä, roolia ja vaikuttavuutta osana kansallista aluekehittämistä.

Lue koko Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n vuosikertomus 2014 täältä: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75070. (TEM raportteja 32/2015)