MANE lausui digitaalisen infrastruktuurin strategialuonnoksesta

Lausunto

Maaseutupolitiikan neuvosto MANE on antanut lausunnon digitaalisen infrastruktuurin stratgiasta. MANE toteaa lausunnossaan, että esitetyt mahdollistavat viranomaistoimenpiteet eivät vastaa koko suomalaisen yhteiskunnan kehittämistarpeita digitaalisen infrastruktuurin osalta ja korostaa todellista riskin olemassa oloa siitä, että esitetyt toimenpiteet syventävät digitaalista kuilua suomalaisessa yhteiskunnassa vastoin strategian tavoitteita.

MANE huomioi, että Euroopan unionin tavoitteet vuodelle 2025, joiden mukaan yhteyksien siirtonopeus tulee olla vähintään 100 Mbit/s ja tulee voida kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa, ovat yhteneväiset MANEn tavoitteiden kanssa. MANE toteaa, että EU:n tavoitteet mainitaan strategiassa 5G-tavoitteen yhteydessä, ja huomauttaa, että lukijalle jää kuitenkin epäselväksi ovatko EU:n tavoitteet myös kansallisen strategian tavoitteita.

MANE huomauttaa tarpeesta sisällyttää strategiaan aluekohtaista tietoa infrastruktuurin tilasta sekä paikkatietopohjaista tietoa yhteyksien toimivuudesta. Neuvosto myös peräänkuuluttaa riippumattoman tiedon hyödyntämistä ja sisällyttämistä digitaalisen infrastruktuurin kehittymisen seurantaan ja raportointiin. Neuvosto korostaa tarvetta sisällyttää tietoa ja näkökulmaa valokuidun rakentumisesta alueille joissa ei ole toimivia markkinoita.

MANE korostaa strategiassa mainittua tietoliikenneverkkojen toimintavarmuutta, jolla on merkitystä niin terveydenhuollon, etähoivan, energiahuollon, opetuksen ja koulutuksen, hyvinvointipalveluiden, poikkeustilanteiden kuin myös matkailun, maatilojen ja metsävaratiedon näkökulmasta. Nämä ulottuvuudet jäävät strategiassa automatisoituvan liikenteen näkökulman varjoon.

Lausunnossaan MANE

 • edellyttää, että strategiaa tarkistetaan ja, että nykytila-arvioon, tarveanalyysiin sekä toimenpiteisiin sisällytetään alueellisen ja kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmaa. On tärkeää, että eri alueiden eri toimijoiden tarpeita opetukseen ja koulutukseen, palveluihin ja osallisuuteen liittyen huomioidaan strategiassa. Maaseutupolitiikan neuvosto huomauttaa digitaalisen infrastruktuurin merkityksestä, jotta julkisten palveluiden digitaalisen ensisijaisuus toteutuu yhdenvertaisesti koko maassa.
 • vaatii, että strategian tavoitteisiin kirjataan selkeästi, miten strategialla vastataan EU:n tavoitteisiin. Maaseutupolitiikan neuvosto vaatii, että strategian tavoitteisiin kirjataan, että vähintään 100 Mbit / s yhteyksille luodaan edellytykset niin kaupungeissa kuin maaseutualueilla ja, että vähintään 100 Mbit / s nopeus, symmetrisyys ja tasalaatuisuus asetetaan ehdoiksi internetyhteyksien yleispalveluvelvoitteeseen.
 • korostaa paikallisten mikro-operaattoreiden toiminnan mahdollistamista.
 • huomauttaa taajuuspoliittisista rajoituksista, jotka vaikuttavat 5G-tekniikan hyödynnettävyyteen hyvin laajoilla alueilla Itä-Suomessa. Strategiassa on syytä avata ja arvioida, miten rajoitukset vaikuttavat esimerkiksi metsätiedon liikkumiseen, jolla voi olla kansantaloudellista merkitystä. Maaseutupolitiikan neuvosto painottaa, että langattomien verkkojen osalta tulisi välittömästi keskittyä maaseutualueet peittävän 4G-verkon rakentamiseen.
 • esittää, että strategiaan lisätään seuraavat toimenpiteet: Jatketaan julkisesti rahoitettuja valokuituinfrastruktuurin investointeja maaseutualueilla ja selvitetään uusia innovatiivisia rahoitusmuotoja. Näillä toimilla nopeutetaan valokuituverkon rakentumista toiminnallisille alueille, jotka ovat jäämässä valokuituverkkojen ulkopuolelle. Aktiivisten maaseututoimijoiden tarpeita tulee selvittää heiltä, jotka rakentavat tai ovat rakentaneet valokuituverkkoja ja sähköisiä palveluja itsenäisesti maaseutualueilla.
 • edellyttää, että strategiaan lisätään seuraavat toimenpiteet: Jatketaan julkisia valokuituinvestointeja maaseutualueilla, joilla markkinat eivät toimi. Valtio osallistuu valokuituverkkojen rahoitukseen erityisesti alueilla, jotka ovat jäämässä valokuituverkkojen ulkopuolelle, huomioiden myös alueet, joilla Venäjän taajuuskäyttöön liittyvät rajoitukset vaikuttavat mobiiliverkkojen kehitykseen.
 • korostaa, että komission asettamien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää panostusta valokuituyhteyksien rakentamiseen myös maaseutualueilla. Pelkästään EU-rahoituksen varaan digitaalisen perusinfrastruktuurin rakentamista ei voida jättää. Neuvosto esittää, että valtion talousarvioon lisätään ensi vuodeksi ja sitä seuraaviksi vuosiksi rahoitusta valokuituverkkojen rakentamista varten. Tämä mahdollistaa aidosti paikasta riippumatonta opiskelua, työn tekoa, yrittäjyyttä ja liikkumista. Tämän avulla käytännössä turvataan ja edistetään kansalaisten yhdenvertaisuutta sekä alueellista yhdenvertaisuutta.
 • edellyttää, että valtiolla on valmiutta säätää passiivisen valokuidun vuokraamisesta. Neuvosto katsoo myös, että Laajakaistainfo.fi -palvelua tulee kehittää julkisin varoin lisäämällä mahdollisuutta riippumattomalle paikkatietopohjaiselle mobiilin laajakaistayhteyden mittaukselle ja raportoinnille.
 • peräänkuuluttaa valokuituun liittyvän tutkimuksen ja innovaatioiden rahoittamista myös julkisin varoin.
 • esittää, että raportointia kehitetään riippumattomaksi ja paikkatietopohjaiseksi, hyödyntäen kaupunki-maaseutu aluetypologian paikkatietopohjaista aluejakoa.
 • esittää myös, että perustetaan valtioneuvostoon poikkihallinnollinen työryhmä, jossa laaditaan kansallinen ohjelma valokuituinvestointien toteuttamiseksi ja niiden edistämiseksi maaseutualueilla.

Lausunto on lähetetty suoraan liikenne- ja viestintäministeriöön. Lausuntoa ei ole syötetty Lausuntopalvelu.fi -sivustolle.

Lue koko lausunto alta.

 • Husberg, Antonia

  Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, neuvotteleva virkamies (MMM)

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@gov.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)295 16 2033

  Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtuman tuottaja.