MANEn kirjallinen asiantuntijalausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokuntaan koskien HE:tä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Lausunto

Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalveluiden hallinnon uudistuksen tavoitteena on organisoida julkishallinnon rahoittamat ja järjestämisvastuulla olevat tehtävät ja palvelut vuoden 2020 alusta itsehallinnon järjestettäväksi siten, että palvelut vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla alueen tarpeisiin. Ehdotetulla lailla annettaisiin maakunnallisten kasvupalvelujen järjestämistä, tuottamista, valtakunnallisten ja maakunnallisten kasvupalvelujen yhteisiä tietojärjestelmiä ja alustoja sekä kasvupalvelujen seurantaa ja valvontaa koskevat säännökset.

Maaseutupolitiikan neuvosto (jäljempänä MANE) vastaanotti kirjallisen asiantuntijalausuntopyynnön eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnasta.

MANE toteaa lausunnossaan muun muassa, että:

  • on kokonaisuuden kannalta muistettava, että esitys on osa menossa olevaa kattavaa maakunta- ja sote-uudistusta. On tärkeää yhteen sovittaa uudistuksia niin, että asukkaiden ja yritysten kannalta lopputulos on mahdollisimman järkevä ja yksinkertainen. Tämä edellyttää, että esityksen toimenpiteitä seurataan ja muutetaan jos tarvetta sille ilmenee.
  • maaseutujen ja kaupunkien vuorovaikutus on keskeinen osa alueiden kehittämistyössä ja sitä kuten myös paikkaperustaista näkökulmaa tulee vahvistaa niin kansallisella kuin alueellisella tasolla. MANE korostaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välisten kumppanuuksien vahvistamisen tarvetta niin kansallisella kuin alueellisella tasolla.
  • sääntelyn väljyydestä ja itsehallinnon harkintavallasta johtuen käsillä olevan hallituksen esityksen vaikutukset voivat eri maakunnissa olla erilaisia. Alueiden kehittämistä ja kasvupalveluja koskevassa lakiehdotuksessa löytyy ns. ”perälauta” henkilöasiakkaiden palvelujen vähimmäistason säätelyssä.
  • nopean, symmetrisen, tasalaatuisen ja toimintavarman kiinteän tietoliikenteen runkoverkon rakentamista koko maahan. Tämä investointi on kansalaisten ja alueiden asukkaiden yhdenvertaisuuden sekä palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi ensisijaisen tärkeää ja vaikuttaa suoraan myös alueiden ja alueellisen elinkeinotoiminnan kehittämisen mahdollisuuksiin.
  • alueiden uudistumisen neuvottelukunnan keskeinen työ tunnistaa ja ottaa huomioon erilaiset aluetyypit (maaseutu, saaristo ja kaupungit) ja niiden kehittämistä sekä yhteen sovittamista edellä mainittujen politiikkalohkojen linjausten kanssa painotetaan, mikä on kannatettava asia. Edelleen MANE painottaa maaseutuvaikutusten arvioinnin systemaattista käyttöä myös lain toimeenpanossa ja seurannassa.

Yleisesti MANE pitää lakiesitystä ja sen sisältämää väljää sääntelyä sekä etenkin sen paikkaperustaista näkökulmaa kannatettavina lähtökohtina. MANE korostaa, että kyseinen väljyys tuo mukanaan myös vastuun. Maakuntien on huomioitava uudistuksessaan eri alueiden, niin kaupunki- kuin maaseutu- ja saaristoalueiden erityispiirteitä ja lähtökohtia sekä alueiden toimijoiden erilaiset lähtökohdat. Uudistuksen etenemistä tulee seurata kansallisella sekä alueellisella tasolla ja siihen on pystyttävä puuttumaan, jos epäkohtia havaitaan.

Lue koko kirjallinen lausunto alta.