Parempien tulevaisuuksien rakentaminen alueille, kaupungeille ja maaseutualueille - OECD:n periaatteet kaupunki- ja maaseutupolitiikalle

Matkailuautolla

OECD:n aluekehityskomitea korostaa paikkaperustaisen politiikan ja kehittämisen tarvetta siirtymävaiheessa kohti uutta globaalia maantiedettä. Komitea peräänkuuluttaa valtioilta toimia, joilla alueiden eriarvoisuutta vähennetään. Komitea on julkaissut deklaraation kaupunki- ja maaseutupolitiikan periaatteista.

OECD:n aluekehityskomitea* (OECD Regional Development Policy Committee RDPC, lue lisää) korostaa paikkaperustaisen politiikan tarvetta. Kansalliset ja maailmanlaajuiset poliittiset päätökset vaikuttavat eri lailla eri paikoissa ja alueilla. Tämä näkyy alueiden ja paikkojen välisen eriarvoisuuden lisääntymisessä ja laajentumisessa sekä konkreettisesti kansalaisten arjessa tulojen ja varallisuuden jakautumisessa, palvelujen laadussa ja saavutettavuudessa, osaamisessa ja työllisyydessä sekä arvojen ja toiveiden tunnistamisessa. Erot jarruttavat alueiden ja paikkojen kasvua ja kehitystä.

Maaseutualueiden potentiaali käyttöön

Kaupunki- ja maaseutupolitiikan periaatteet on jaettu politiikkasektoreittain kolmen otsikon alle (lue lisää). Periaatteita on yksitoista kumpaakin politiikkasektoria kohti. Jokaisen periaatteen alle on nostettu konkreettisia toimenpiteitä. Maaseutupolitiikan osalta periaatteet ovat seuraavat:

Poliittisten toimien kohdistaminen kaikenlaisille maaseutualueille

 1. Kaikenlaisten maaseutualueiden potentiaalin hyödyntäminen
 2. Toimintatapojen ja hallinnon organisointi relevantilla maantieteellisellä tasolla
 3. Riippuvuussuhteiden ja yhteistyön tukeminen kaupunki- ja maaseutualueiden välillä

Yhtenäisten ja tehokkaiden strategioiden omaksuminen älykkäiden, kestävien ja syrjimättömien maaseutualueiden rakentamiseksi tulevaisuudessa

 1. (4.) Tulevaisuusorientoituneen vision asettaminen maaseutupolitiikalle
 2. (5.) Maaseutualueiden potentiaalin hyödyntäminen koskien globalisaatiota, kauppaa ja digitalisaatiota
 3. (6.) Yrittäjyyden tukeminen työllisyyden edistämiseksi maaseutualueilla
 4. (7.) Strategioiden asettaminen julkisten palvelujen toteuttamiseksi maaseudulla
 5. (8.) Maaseutuyhteisöjen sosiaalisen, taloudellisen, ekologisen ja kulttuurisen joustavuuden vahvistaminen

Sidosryhmien sitouttaminen maaseutupolitiikkaan

 1. (9.) Koko hallintoa koskevan lähestymistavan täytäntöönpano maaseutupolitiikassa
 2. (10.) Täydellisen sitoutumisen edistäminen maaseutupolitiikan suunnittelussa ja täytäntöönpanossa
 3. (11.) Maaseutupolitiikan tulosten valvonnan, riippumattoman arvioinnin ja vastuun edistäminen

Aluekehityskomitea kokoontui 19.-20.3.2019 Ateenassa ”Megatrendit: paremman tulevaisuuden rakentaminen alueille, kaupungeille ja maaseutualueille” –otsikon alle keskustelemaan ja etsimään ratkaisuja siihen, miten talouden ja yhteiskunnan muutoksista johtuvia riskejä voitaisiin minimoida ja muutoksien tuomiin mahdollisuuksiin tarttua. Kokous juhlisti alueiden komitean 20. vuotista taivalta: https://www.oecd.org/regional/ministerial/

Ministeritason kokouksessa käsiteltiin seuraavia teemakokonaisuuksia: globalisaatio, digitalisaatio, työn muuttuva luonne, eriarvoisuus, väestörakenteen muutokset, kaupungistuminen, luonnonvarojen niukkuus ja siirtyminen matalapäästötalouteen.

Kokoukseen osallistui ministereitä, valtiosihteereitä, korkean tason virkahenkilöitä ja edustajia 49:stä OECD-maasta sekä kansainvälisten järjestöjen kumppaneita ja yhteistyötahoja (katso osallistujalista täältä). Kokousta johti Kreikan varapääministeri ja talous- ja kehitysministeri Yannis Dragasakis. Suomea kokouksessa edustivat työ- ja elinkeinoministeriön viranhaltijat.

*OECD on lyhenne Organization for Economic Cooperation and Development (suom. taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) ja on ns. kehittyneiden markkinatalousmaiden yhteistyöjärjestö, johon kuuluu 30 maata.

Kts. kokouksen asiakirjat täältä:

Puheenjohtajan yhteenveto: https://www.oecd.org/regional/ministerial/Chair's-summary-EN.pdf
Konferenssin asiakirjat: https://www.oecd.org/regional/ministerial/documents/

Seuraa OECD aluekehittämisen työtä täältä.

Kuva: @maaseutuverkosto, Contum Oy