Sihteeristön lausunto: Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyshuollossa

Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) sihteeristö on antanut lausunnon luonnoksesta, joka koskee hallituksen esitysluonnosta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyshuollossa (3.11.2017)

Maaseudun sote-markkinat ja maakuntapäättäjien rooli

MANE sihteeristö painottaa lausunnossaan maaseudun markkinoihin liittyvää problematiikkaa. "Valinnanvapaus edellyttää toimivia markkinoita ja niiden kautta syntyviä valinnanmahdollisuuksia. Harvaan asutuilla alueilla, joissa väestöpohja on pieni ja etäisyydet pitkät, on toimivien palvelumarkkinoiden luomiseen kiinnitettävä erityistä huomiota", sihteeristö toteaa lausunnossaan.

Sihteeristö muistuttaa siitä, että alueelliset erot ovat suuret myös maakuntien sisällä. "Valinnanvapaus, ainakin kohtuullisen saavutettavuuden näkökulmasta, tulee mitä ilmeisimmin toteutumaan eri tavoin kaupungeissa ja maaseudulla", sihteeristö korostaa.

Lausunnossaan sihteeristö kysyy "onko kuitenkaan järjestöperustaista sosiaali- ja terveyskeskusta todellisuudessa mahdollista valita, yltävätkö järjestöt toiminnassaan lain vaatimaan laaja-alaiseen palvelukokonaisuuteen? Onko vaihtoehtoa realistista luvata?

Toimivien sote-markkinoiden ja valinnanvapauden toteutuminen "edellyttää, että maakunta laatii palveluntuottajien kriteerit sellaisiksi, että ne mahdollistavat myös pienten paikallisten yritys- ja järjestötoimijoiden toimintaedellytykset. Lausunnossa sihteeristö korostaa maakuntapäättäjien ja heidän tekemien päätösten yhteiskuntavastuullista merkitystä. "Maakuntapäättäjillä ja heidän tekemillään päätöksillä on...olennainen merkitys valinnanvapauden toteutumiselle maaseudulla".

Tilaa paikallisille arjesta rakentuville ratkaisuille ja palvelumalleille

"On tärkeä käydä keskustelua siitä, miten uudessa yhtenäisiä palvelukäytäntöjä tavoittelevassa palvelujärjestelmässä luodaan tilaa paikallisille, ihmisten arjesta käsin rakentuville ratkaisuille ja räätälöidyille palvelumalleille. Kyetäänkö uusissa rakenteissa hyödyntämään niitä monia paikkaperustaisesti kehitettyjä ratkaisuja, joita maaseutualueilla on kehitetty lähipalvelujen tuottamiseen? Maaseutualueet ovat monin paikoin edelläkävijöitä eri toimijoita ja palveluntuottajia yhteen kokoavien yhteistyö- ja kumppanuusmallien osalta", siteeristö korostaa lausunnossaan.

Sihteeristö painottaa myös palveluiden fyyfiset sijainnit saatavuuden, sisällön ja laadun ohella. "Etenkin maaseudulla asuville palvelujen saavutettavuus on keskeinen osa palvelujen laatua", sihteeristö painottaa.

Vertailukelpoisen tiedon saatavuus ja yksilön vastuu

Sihteeristö myös peräänkuuluttaa vertailukelpoisen ja helposti luettavan tiedon saantioa. "Eri väestöryhmien ja eri alueilla asuvien välillä on myös suuria eroja kyvyssä ja mahdollisuuksissa käyttää valinnanvapautta. Maaseudulla, jonka väestö on keskimääräistä iäkkäämpää palvelujen vertailuun ja valintojen tekemiseen, tarvitaan todennäköisesti useammin palveluohjaajan tai tukihenkilön apua", sihteeristö huomioi.

Lue sihteeristön lausunto kokonaisuudessaan alta:

  • Lehtola, Ilkka

    Yliopistotutkija (toiminut 31.1.18 asti KAHVEE-verkoston erityisasiantuntijana), Itä-Suomen yliopisto

    Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@uef.fi
    Puhelinnumero: +358 (0)50 597 3838

    Maaseutumaantiede, maaseutupolitiikka, sote-uudistus, lapsi- ja perhepalvelut maaseudulla.