Avoinna: Valtakunnallisten maaseutupolitiikan verkostohankkeiden haku vuosille 2024-2027

Uutinen

Valtakunnallisia maaseutupolitiikan verkostohankkeita haetaan teemoihin: Maaseudun asuttavuus, asuminen ja kotoutuminen maaseudulla, Maaseudun talous sekä Paikallislähtöinen kestävyyssiirtymä - oikeudenmukainen kestävyysmurros. Rahoitushaku on avattu haeavustuksia.fi - valtionavustuspalveluun ja haku päättyy 10.5.2024 klo 16.15.

Maaseutupolitiikan työlle on ominaista verkostomainen toimintatapa, jossa maaseutua kehitetään eri tasoilla julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välisenä yhteistyönä. Verkostohankkeissa toiminta konkretisoituu. 

Verkostot kokoavat yhteen eri toimijoita kylistä valtionhallintoon, tavoitteena vaikuttaa maaseutunäkökulman parempaan huomioimiseen päätöksenteossa. Verkostot rahoitetaan maaseutupolitiikan valtakunnallisista kehittämisvaroista ja taustatahoina voivat toimia esimerkiksi tutkimuslaitokset, kansalaisjärjestöt, edunvalvontajärjestöt ja ministeriöt.

Maaseutupolitiikan temaattiset verkostohankkeet toteuttavat valioneuvoston maaseutupolitiikan neuvostolle asettamia tehtäviä, keskittyen erityisesti maaseutupoliittisen kokonaisohjelman (Ajassa uudistuva maaseutu 2020-2027) kiintopisteisiin, tavoitteisiin, teemoihin ja toimenpiteisiin.

Valtakunnallisiin maaseutupolitikan verkostohankkeisiin on maaseudun kehittämisen määrärahasta (momentilla 30.10.63) käytettävissä vuonna 2024 yhteensä noin 200 000 € ja vuosina 2025, 2026 ja 2027 noin 400 000 € per vuosi. Määrärahasta rahoitettavat maaseutupolitiikan temaattiset verkostohankkeet haetaan ja päätetään 4 vuodeksi budjettiehdoin.

Nyt haussa olevat temaattiset kokonaisuudet ovat:

1) Maaseudun asuttavuus, asuminen ja kotoutuminen maaseudulla

Ainoastaan maahanmuutto kasvattaa Suomen väkilukua, suomalaiset vaihtavat vakinaista asuinpaikkaansa noin miljoona kertaa vuodessa ja kuntien sisällä muutetaan enemmän kuin kuntien välillä. Suomen väestö on myös monipaikkainen, mikä kasvattaa joidenkin alueiden väestölukua kausittaisesti. Tämän ja paljon muuta jo tiedämme maamme väestökehityksestä, asumiseen liittyvistä toiveista ja kannustimista, maallemuuton edistämisestä, maaseutupaikkakunnalle kotoutumisesta ja hyvän elämän ja sujuvan arjen edellytyksistä. Elämme kuitenkin edelleen monella tapaa murrosvaiheessa tai vedenjakajalla niin globaalien kriisien kuin yhteiskunnallisten muutosten myötä. Siksi myös asuttavuus, asuminen ja kotoutuminen maaseudulla ovat yhä ajankoisempia.

Verkostohankkeen toiminnan tulee keskittyä maaseudulla asumisen ja maallemuuton erityiskysymyksiin. Arkeen ja elämiseen, mahdollisuuksiin ja kannustimiin, elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan. Tunnistetaan paikkaperusteisuus ja -sensitiivisyys, älykkään sopeutumisen avaimet ja erityiset kehittämistarpeet, erot, yhtäläisyydet ja uudet alut maaseutualueiden välillä. Tuetaan hallitusohjelman kirjausta mahdollisuuksista luoda kannustimia maaseudulle ja saaristoon muuttamisen edistämiseksi.

Rahoitettavan verkostohankkeen kokonaisuuden kannalta keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi:

 • Älykäs sopeutuminen, palvelurakenteet ja osallisuus
 • Maaseutupaikat kotoutumisen paikkoina ja yhteisöinä (myös kv-mallit)
 • Perusopetus, sotetu (sosiaali-terveys-turvallisuus), liikenne, asuntopolitiikka, väestön liikkuminen ja toimintakyky (MVA, maaseutuvaikutusten arviointi): maaseutuasumiseen liittyvän
  tiedon kokoaminen, ketjuvaikutusten valottaminen ja viestiminen (alue- ja valtakunnallisella tasolla)
 • Hyvinvointialue / Kunta-maaseutuyhteisöt-ulottuvuus
 • Tiedon kokoaminen ja analyyseja valmistelun tueksi (muuttoliikkeestä, profiileista, kannustimista)
 • Kyläturvallisuus-toimintamalli (viestintäyhteistyön hakeminen)
 • Maaseutualueiden toimintaympäristön edellytysten varmistaminen (mm. infrastruktuuri)

2) Maaseudun talous

Mistä puroista ja virroista, poluista ja toimijoista maaseudun talous rakentuu tänään ja voi rakentua huomenna? Tässä verkostohankkeessa ollaan kiinnostuneita maaseudun talouden rakennuspalikoista sekä talouteen kytkeytyvistä ja kiinnittyvistä rakenteista, toiminnoista ja toimijoista. Osaavan työvoiman tarve ja merkitys tunnistetaan niin rekrytoinnin kuin kehittämisen, innovoinnin, uudistumisen ja kasvumahdollisuuksien näkökulmasta. Siksi myös maaseutualueiden koulutuksen saatavuuteen, saavutettavuuteen, laatuun ja turvaamiseen kiinnitetään huomiota.

Maaseudun talouden osalta tunnistetaan paikkaperusteisuus ja -sensitiivisyys, älykkään sopeutumisen avaimet ja erityiset kehittämistarpeet, erot, yhtäläisyydet ja uudet alut maaseutualueiden välillä.

Rahoitettavan verkostohankkeen kokonaisuuden kannalta keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi:

 • Yhteisötalous (erit. YYY, yhteisölähtöinen yhteiskunnallinen yrittäjyys)
 • TE2024-uudistus ja maaseutu-ulottuvuus (MVA)
 • Omistajavaihdoksiin ja uudistuvaan yrittäjyyteen liittyvät tukitoimenpiteet
 • Tiedon kokoaminen ja analyyseja valmistelun tueksi (ketjuvaikutukset, tki, innovaatiojärjestelmä, ketjut jne) (MVA)
 • Työperäinen maahanmuutto ja maaseutupaikat kotoutumisen paikkoina ja yhteisöinä
 • Maaseutualueiden toimintaympäristön edellytysten varmistaminen (mm. infrastruktuuri)

3) Paikallislähtöinen kestävyyssiirtymä - oikeudenmukainen kestävyysmurros

Tämä verkoston on kaksikielinen ruotsi-suomi-verkosto. Maaseutu nähdään kestävänä elinympäristönä ja elämä maaseudulla kiinnostaa etenkin nuoria paluumuuttajia. Tärkeitä aiheita nuorille ovat myös ilmastonmuutos ja vastuulliset elämänvalinnat. Ympäristöoikeudenmukaisuus laajentaa näkökulmaa kestävyyteen ja kestävyyssiirtymään, mutta myös laajempaan oikeudenmukaisuuteen asukkaan oikeuksista asua ja elää.

Rahoitettavan verkostohankkeen kokonaisuuden kannalta keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi:

 • Kestävän kehityksen viikon laajentaminen valtakunnalliseksi
 • Avaimia alueellisen erivertaisuuden katkaisemiseksi ja kestävän kehityksen paikallisuutta kuvaavat indikaattorit
 • Kestävän kehityksen työ osaksi tavanomaista toimintaa kunnissa ja organisaatioissa
 • Oikeudenmukaisuus ja osallisuus maankäyttöön, energiamurrokseen ja digimurrokseen liittyvissä kysymyksissä (MVA,
  dialogit)
 • Tiedon kokoaminen ja analyyseja valmistelun tueksi.
 • Maaseututiedon kokoaminen ja viestiminen (maakuntatasolla)


Hakulomake täytetään verkossa. Hakemukset tulee jättää haeavustuksia.fi -järjestelmän kautta viimeistään 10.5.2024 klo 16:15.

Tavoitteena on, että MANEn asettama hankeryhmä valmistelee maa- ja metsätalousministeriölle rahoitusesitykset hankkeista ja ministeriö tekee rahoituspäätökset viimeistään 14.6.2024.

Ensimmäistä maksatusta voi hakea aikaisintaan 1.1.2025 alkaen.

  Siirry lukemaan tarkemmat ohjeet maaseutupolitiikka.fi:n hakuilmoituksesta.

  Tutustu maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yleisiin ehtoihin ja ohjeisiin.