Hakuilmoitukset

Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden haku avataan vuosittain syys-lokakuussa.

Vuoden 2020 hankehaku on päättynyt.

Päättyneet hakuilmoitukset

 • Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden haku vuodelle 2020

  Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden haku vuodelle 2020 on päättynyt (ollut haettavissa 10.2.2020 klo 16.15 saakka). 

  Hankkeita rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esittämänä, Maatilatalouden kehittämisrahastosta Makerasta, maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet, mikäli esitetty käyttösuunnitelma vuodelle 2020 hyväksytään. Määräraha sidotaan valittujen hankkeiden koko toteutusajaksi.

  Määrärahoilla rahoitetaan valtakunnallisia maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita jotka tukevat

  • maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toteuttamista
  • Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn kymmenen tehtävän toteuttamista.

  Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia ja maaseutupoliittisesti merkittäviä. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita.

  Vuoden 2020 hankehaun painopiste

  • Siirtyminen kestävään yhteiskuntaan: miten muutos toteutetaan niin, että samalla edistetään maaseutujen asukkaiden hyvinvointia sekä yhteisöjen ja yritysten toimintaedellytyksiä.

  Haemme vastauksia seuraaviin pääkysymyksiin:

  • Mikä on kestävän kehityksen tila maaseutualueilla kestävän kehityksen indikaattoreiden valossa?
  • Miten voidaan turvata hyvä elämä, kestävä arki ja luoda edellytyksiä elinvoiman uudistumiselle vähenevän ja ikääntyvän väestön maaseutualueilla: millaisia poliittisia, hallinnollisia ja muita toimia tarvitaan?

  ja lisäkysymyksiin:

  • Miten maaseudut näkyvät kestävän kehityksen kansallisessa politiikassa ja sen seurannassa?
  • Millaisia kestävän kehityksen tavoitteita sisältyy kylien, kuntien ja maakuntien strategioihin ja miten strategioita toteutetaan kausittaisesti kasvavilla alueilla? Miten vuorovaikutus ja keskinäisriippuvuus kaupunkien kanssa näkyy strategioissa?
  • Mitä kestävän kehityksen haasteita ja kehittämistarpeita maaseutualueilla on tunnistettavissa naisnäkökulmasta?
  • Mitä hyviä esimerkkejä on Suomessa siitä, miten muutos kestävään yhteiskuntaan etenee alhaalta ylös – paikallisesta yleiseen?
  • Mitä hyviä esimerkkejä löytyy maaseutu-kaupunki vuorovaikutuksesta ja keskinäisriippuvuuksien ymmärtämisestä ja niiden kehittämisestä kestävyystransitioon liittyen?

  Rahoituksen hakeminen

  Hakuaika on päättynyt maanantaina 10.2.2020 klo 16:15.

 • Maaseutupoliittisten verkostohankkeiden haku vuodelle 2020

  Verkostohankkeiden haku on päättynyt. 

  Valtakunnallisiin maaseutupolitiikan verkostohankkeisiin on maaseudun kehittämisen määrärahasta mom. 30.10.63. vuonna 2020 käytettävissä yhteensä noin 420 000 euroa. Rahoitusta on haettavssa 11. joulukuuta 2019 klo 16:15 saakka.

  Hankkeen kuluja hyväksytään enintään 31.1.2021 saakka. Määrärahoilla rahoitetaan valtakunnallisia maaseutupolitiikan verkostohankkeita jotka tukevat

  • maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toteuttamista
  • Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn kymmenen tehtävän toteuttamista.
  • maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 valmistelua
  • Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn vuoden 2020 kestävä kehitys -teeman maaseututarkastelua

  Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia ja maaseutupoliittisesti merkittäviä. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita.

  Vuoden 2020 maaseutupolitiikan verkostohankkeiden hankehaun painopisteet

  • Harvaan asutut alueet

  Verkostohankkeen toiminnan tulee keskittyä erityisesti harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiin. Hanke edistää MANEn 20.12.2016 hyväksymän harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategian 2017–2020 toteuttamista.

  Verkosto keskittyy työssään analysoimaan kestävää kehitystä suomalaisilla hama-alueilla etenkin ekosysteemipalveluiden, ympäristön ja energian näkökulmista ja hakemaan analyysien perusteella ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseen ja vauhdittamiseen sekä seurantaan teemoituksen osalta, linkittäen työ maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 valmisteluun.

  Hankkeen toiminta perustuu HAMA-verkoston tekemälle työlle.

  • Osaaminen ja työllisyys

  Verkostohankkeen tulee keskittyä työssään analysoimaan kestävää kehitystä suomalaisilla maaseutualueilla etenkin osaamisen, työn ja elinkeinotoiminnan näkökulmista ja hakemaan analyysien perusteella ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseen ja vauhdittamiseen sekä seurantaan teemoituksen osalta, linkittäen työ maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 valmisteluun.

  Hankkeen toiminta perustuu OTE-verkoston tekemälle työlle.

  • Kansalaistoiminta ja hyvinvointi

  Verkostohankkeen tulee keskittyä työssään analysoimaan kestävää kehitystä suomalaisilla maaseutualueilla etenkin arjen, asumisen ja hyvinvoinnin näkökulmista ja hakemaan analyysien perusteella ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseen ja vauhdittamiseen sekä seurantaan teemoituksen osalta, linkittäen työ maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 valmisteluun.

  Hankkeen toiminta perustuu KAHVEE-verkoston tekemälle työlle.

  • Elinvoimainen toimintaympäristö

  Verkostohankkeen tulee keskittyä työssään analysoimaan kestävää kehitystä suomalaisilla maaseutualueilla etenkin ekosysteemipalveluiden, ympäristön ja energian näkökulmista ja hakemaan analyysien perusteella ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseen ja vauhdittamiseen sekä seurantaan teemoituksen osalta, linkittäen työ maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 valmisteluun. Verkosto tekee tiivistä yhteystyötä hama-verkoston kanssa.

  Hankkeen toiminta perustuu Maaseudun INFRA-verkoston tekemälle työlle.

  • Ruotsinkielinen toiminta

  Hankkeen tehtävänä on täydentää edellä mainittuja kokonaisuuksia ruotsinkielisten alueiden näkökulmasta painottaen ruotsinkielisille alueille, toimijoille ja väestölle relevantteja erityiskysymyksiä ja erityisesti kestävään kehitykseen liittyen, linkittäen työ maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 valmisteluun.

  Hankkeen toiminta perustuu IDNET-verkoston tekemälle työlle.

  Rahoituksen hakeminen

  Hakuaika on päättynyt keskiviikkona 11.12.2019 klo 16:15.

 • Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden vuoden 2019 haku

  Vuoden 2019 maaseutupolitiikan hankehaun teemoina olivat sosiaaliset innovaatiot maaseudun elinvoiman kehittämisessä ja jokeriteema.

  Maa- ja metsätalousministeriön avaama maaseutupolitiikan valtakunnalliseen kehittämistoimintaan kuuluvien valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden vuoden 2019 haku päättyi maanantaina 31.12.2018. 

  Rahoitusta oli haettavana yhteensä 510 000 euroa. Hankehakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 21 kappaletta. Määrärahaa haettiin yhteensä 2,2 milj. euroa.  

  Hankehakemukset arvioi Maaseutupolitiikan neuvoston asettama hankeryhmä. Hankkeita rahoitetaan maaseutupolitiikan käytettävissä olevista valtakunnallisista Maatilatalouden kehittämisvaroista.