Hakuilmoitukset

Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden haku vuodelle 2021 on suljettu.

Päättyneet hakuilmoitukset

 • Tällä menettelytapakirjeellä ohjeistetaan valtakunnallisten maaseutupolitiisten verkostohankkeiden hausta vuodelle 2021.

  Hankkeita rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö Maatilatalouden kehittämisrahastosta Makerasta: maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet.

  Taustalla oleva lainsäädäntö

  Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää avustusta maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain (1413/2011) nojalla.

  Rahoitusta säätelee lisäksi valtioneuvoston asetus maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta (38/2012, muutettu 1013/2016), jossa säädetään mm. hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, avustuksen käyttöä koskevista ehdoista ja avustuksen maksamisesta.

  Rahoitusta säätelevät myös valtionavustuslaki (688/2001), hallintolaki (434/2003) sekä EU:n puitteet tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle (2014/C 198/01).

  Käytettävissä olevat määrärahat

  Valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on 2020 käytettävissä 510 000 euroa. Makerasta voidaan rahoittaa hankkeita, mikäli esitetty käyttösuunnitelma vuodelle 2021 hyväksytään.

  Makerasta osoitettava vuoden 2021 määräraha sidotaan valittujen hankkeiden koko toteutusajaksi.

  Rahoituksen yleistavoitteet

  Määrärahoilla rahoitetaan valtakunnallisia maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita. Vuoden 2021 rahoitetut hankkeet tukevat kansallisen maaseutupolitiikan kehittämistä ja toteuttamista maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 strategian pohjalta.

  Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia ja maaseutupoliittisesti merkittäviä. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita.

  Maa- ja metsätalousministeriö käyttää kaikissa tutkimushankkeissa pääsääntöisesti kokonaiskustannusmallia. Hakemukset on syytä tehdä sen rahoitusmallin mukaan. Hyväksymme kaikkien yliopistojen ja tutkimuslaitosten laskennalliset yleiskustannukset, mutta vastaavasti edellytämme näiltä kaikilta omarahoitusosuutta. Yleisesti ottaen vaadimme vähintään 30 prosentin omarahoitusosuutta, jos yleiskustannukset ovat vähintään 80 prosenttia palkkauskustannuksista. Mikäli yleiskustannukset ovat selvästi pienemmät kuin 80 prosenttia palkkauskustannuksista, omarahoitusosuus voi jäädä 10–20:een prosenttiin.

  Vuoden 2021 hankehaun teemat

  Maaseutupolitiikan valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden hakuteema vuodelle 2021 on:

  Maaseudun kestävä tietotalous – suunnat, vaihtoehdot ja kehittymisen edellytykset

  Tavoitteena on selvittää maaseuduilla toimivien yritysten ja yhteisöjen roolia ja maaseutua ympäristönä kestävässä taloudessa. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on tietotalous maaseutukontekstissa.

  Hankkeiden tavoitteena on tuottaa tietoa maaseutujen voimavarojen kestävästä hyödyntämisestä ja niiden paikallis- ja aluetaloudellisen lisäarvon mahdollistavista kehittämistoimista ja ohjauskeinoista.

  Keskeisinä kysymyksinä ovat:

  • Millä ohjauskeinoilla voidaan vahvistaa uuden kestävän tietotalouden kehittymistä maaseutualueilla, maaseututoimijoiden osallistumista digitalouteen ja siitä syntyvän lisäarvon jäämistä paremmin maaseutualueille?
  • Mitä signaaleja on havaittavissa uudenlaisesta tietointensiivisestä taloudesta eri maaseutualueilla? Miten niitä voidaan avittaa?
  • Mitä vaikutuksia monipaikkaisuudella ja paikkariippumattomuuden kehityksellä on maaseudun kestävään tietotalouteen?
  • Millä keinoilla voidaan mahdollistaa ja lisätä kestävää tulevaisuutta luovia investointeja maaseutualueille ja sen kautta yhteiskunnallista tuottoa (ympäristön ja ihmisten hyvinvointi)?

  Hankkeessa voidaan myös lisäksi tarkastella

  • koulutuksen ja työelämän sukupuolisegregaatiota sekä uuden työn mahdollisuuksia ja ohjauskeinoja maaseuduilla naisten näkökulmasta.
  • infra- ja innovaatioinvestointien ja palvelujärjestelmän muutosta ja merkitystä uuden tietointensiivisen talouden kehittymisen edellytysten näkökulmasta.

  Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään sekä tutkimusta että kehittämistä (esim. tietotalouden haasteiden ja ratkaisujen tarkastelu eri elinkeinoaloilla).

  Huomioitavaa:

  • Lähtökohtana tutkimukselle toimii maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 strategia ”Maaseutu kestävyysmurroksen tuulenhalkojaksi” (maaseutupolitiikka.fi).
  • Kestävä talous nähdään kokonaisuudessa keinona ja mahdollistajana, jolla taloudelliset tavoitteet sovitetaan yhteen sosiaalisten ja ekologisten tavoitteiden kanssa. Kestävä talous perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön ja luo perustan sosiaaliselle kestävyydelle. Kestävässä taloudessa ”kaikki voittavat".
  • Tietotalous on liiketoimintaympäristö, jossa tieto ja osaaminen ovat tärkeitä menestystekijöitä. Tieto- ja viestintäteknisiä sovelluksia käytetään liiketoimintamallien ja -prosessien mahdollistajana ja olennaista on globalisaatio ja verkostoituminen (MOT-sanakirja).
  • Maaseutu nähdään politiikkariippumattomina alueina (harvaan asuttu maaseutu, ydinmaaseutu, kaupunginläheinen maaseutu) rajauksessa, jossa eri alueluokat erottuvat selkeinä kokonaisuuksina koko maata kuvaavan kartan mittakaavassa (kaupunki-maaseutu-luokitus 2018).

  Aiheita: maaseudun kestävä talous, tietotalous, tietointensiivinen talous, monipaikkaisuus, paikkariippumattomuus, digitalous, uusi työ.

  Hakemusten käsittely ja hankkeiden valintakriteerit

  Tavoitteena on, että MANEn asettama hankeryhmä käsittelee hakemukset ja valmistelee maa- ja metsätalousministeriölle rahoitusesitykset hankkeista maalis-huhtikuussa 2021 ja, että ministeriö tekee rahoituspäätökset tammikuun alkuun mennessä.

  Hankeryhmä voi pyytää hakemuksista lausuntoja asiantuntijoilta, jos katsoo tämän tarpeelliseksi.

  Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:

  1. Sopivuus haettuun teemaan (relevanssi): On yhteensopiva esitettyihin teemoihin sekä on valtakunnallinen.
  2. Vaikuttavuus: Tunnistaa ja tarjoaa ratkaisuja määriteltyihin kysymyksiin ja tuottaa lisäarvoa ja tiedollista hyötyä päätöksenteon ja sen valmistelun sekä maaseudun kehittämisen kannalta.
  3. Viestintä: Tunnistaa tiedon tarvitsijatahot ja keinot heidän tavoittamisekseen vuorovaikutteisen ja vaikuttavan viestinnän saavuttamiseksi sekä jäsentää tietoa helposti hyödynnettävään muotoon.
  4. Hankkeen laatu ja toteutettavuus: Vastuutahon ja mahdollisen konsortion asiantuntijuus haettuun teemaan liittyen sekä selkeys ja toteuttamiskelpoisuus.

  Määrärahan hakeminen

  Hankkeisiin haetaan rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön sähköisellä alustalla.

  Kukin tutkimuskonsortio laatii yhteisen tutkimussuunnitelman ja yhteisen hakemuksen. Hakulomake täytetään verkossa.

  Hakuaika päättyy maanantaina 11.1.2021 klo 16:15.

  Rekisteröidy sähköiseen hakujärjestelmään hakijana (Uusi hakija). Anna sähköpostiosoitteesi, joka toimii tunnuksena ja jonne järjestelmä lähettää viestit. Saat tunnukset sähköpostiisi. Kirjaudu niillä järjestelmään ja pääset avaamaan hakulomakkeen. Huom! Muista valita oikea haku, tässä tapauksessa ”Maaseutupolitiikan valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden hakuteema vuodelle 2021: Maaseudun kestävä tietotalous - suunnat, vaihtoehdot ja kehittymisen edellytykset”.

  Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Hakemusta ei tarvitse täyttää yhdellä istunnolla, vaan hakija voi aloittaa hakemuksen tekemisen, jättää sen keskeneräiseksi ja kirjautua myöhemmin jatkamaan hakemuksen täyttämistä. Hakemuksen muokkaaminen on mahdollista siihen saakka, kunnes se lähetetään, kuitenkin enintään hakuajan umpeutumiseen saakka. ÄLÄ kuitenkaan jätä hakemuksen lähettämistä ihan viime hetkeen.

  Hakemukseen on liitettävä hankesuunnitelma, enintään kymmenen A4-sivua, sekä selvitys yleiskustannusten muodostumisen perusteista sekä miten ne kohdistuvat hankkeeseen. Muiden kuin valtion laitosten osalta hakemukseen on liitettävä tiedot hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta.

  Rahoituksenhakijalta edellytetään, että suorituspaikka myöntää suoritusluvan. Suoritusluvan osalta hakemuksessa pitää nimetä suoritusluvan antaja ja hänen sähköpostiosoitteensa. Hakijan on pyydettävä suorituslupa oman organisaationsa käytännön mukaisesti ENNEN hakemuksen lähettämistä. Lupa pitää voida esittää, jos MMM sitä pyytää (esim. sähköpostisuostumus tms.)

  Hakemusten jättäminen

  Hakemukset tulee jättää sähköisen järjestelmän kautta viimeistään 11.1.2021 klo 16:15.

  Jos sähköinen haku ei ole mahdollista, hakemukset toimitetaan osoitteella: Maa- ja metsätalousministeriö / Kirjaamo, PL 30, 00023 Valtioneuvosto (Käyntiosoite: Ritarikatu 2, 00170 Helsinki). Hakemuslomakkeeseen tulee tällöin liittää tutkimussuunnitelma liitteineen tulosteena, jonka tulee olla sivunumeroitu ja niputettu paperiliittimellä. Kuoreen merkintä kyseinen haku: ”Maaseutupolitiikan valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden hakuteema vuodelle 2021: Maaseudun kestävä tietotalous - suunnat, vaihtoehdot ja kehittymisen edellytykset”.

  Lisätietoja

  Hankehaun kaikista teemoista ja hankerahoituksen menettelytavoista antavat lisätietoja:

  MANEn hankeryhmän sihteeri, maaseutuylitarkastaja Antonia Husberg, MMM, puh. 029 516 2033, etunimi.sukunimi@mmm.fi

  MANEn hankeryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Christell Åström, puh. 029 516 2030, etunimi.sukunimi@mmm.fi

  Verkkopohjaisen hakujärjestelmän teknisestä toimivuudesta huolehtii toimeksiannosta MI Tietorakenteet Oy. Tarvittaessa ota yhteyttä sähköpostilla info (at) mitietorakenteet.fi tai puhelimitse puh. 040 7458 106 (Maj-Lis Aaltonen).

 • Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden haku vuodelle 2020 on päättynyt (ollut haettavissa 10.2.2020 klo 16.15 saakka). 

  Hankkeita rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esittämänä, Maatilatalouden kehittämisrahastosta Makerasta, maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet, mikäli esitetty käyttösuunnitelma vuodelle 2020 hyväksytään. Määräraha sidotaan valittujen hankkeiden koko toteutusajaksi.

  Määrärahoilla rahoitetaan valtakunnallisia maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita jotka tukevat

  • maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toteuttamista
  • Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn kymmenen tehtävän toteuttamista.

  Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia ja maaseutupoliittisesti merkittäviä. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita.

  Vuoden 2020 hankehaun painopiste

  • Siirtyminen kestävään yhteiskuntaan: miten muutos toteutetaan niin, että samalla edistetään maaseutujen asukkaiden hyvinvointia sekä yhteisöjen ja yritysten toimintaedellytyksiä.

  Haemme vastauksia seuraaviin pääkysymyksiin:

  • Mikä on kestävän kehityksen tila maaseutualueilla kestävän kehityksen indikaattoreiden valossa?
  • Miten voidaan turvata hyvä elämä, kestävä arki ja luoda edellytyksiä elinvoiman uudistumiselle vähenevän ja ikääntyvän väestön maaseutualueilla: millaisia poliittisia, hallinnollisia ja muita toimia tarvitaan?

  ja lisäkysymyksiin:

  • Miten maaseudut näkyvät kestävän kehityksen kansallisessa politiikassa ja sen seurannassa?
  • Millaisia kestävän kehityksen tavoitteita sisältyy kylien, kuntien ja maakuntien strategioihin ja miten strategioita toteutetaan kausittaisesti kasvavilla alueilla? Miten vuorovaikutus ja keskinäisriippuvuus kaupunkien kanssa näkyy strategioissa?
  • Mitä kestävän kehityksen haasteita ja kehittämistarpeita maaseutualueilla on tunnistettavissa naisnäkökulmasta?
  • Mitä hyviä esimerkkejä on Suomessa siitä, miten muutos kestävään yhteiskuntaan etenee alhaalta ylös – paikallisesta yleiseen?
  • Mitä hyviä esimerkkejä löytyy maaseutu-kaupunki vuorovaikutuksesta ja keskinäisriippuvuuksien ymmärtämisestä ja niiden kehittämisestä kestävyystransitioon liittyen?

  Rahoituksen hakeminen

  Hakuaika on päättynyt maanantaina 10.2.2020 klo 16:15.

 • Verkostohankkeiden haku on päättynyt. 

  Valtakunnallisiin maaseutupolitiikan verkostohankkeisiin on maaseudun kehittämisen määrärahasta mom. 30.10.63. vuonna 2020 käytettävissä yhteensä noin 420 000 euroa. Rahoitusta on haettavssa 11. joulukuuta 2019 klo 16:15 saakka.

  Hankkeen kuluja hyväksytään enintään 31.1.2021 saakka. Määrärahoilla rahoitetaan valtakunnallisia maaseutupolitiikan verkostohankkeita jotka tukevat

  • maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toteuttamista
  • Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn kymmenen tehtävän toteuttamista.
  • maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 valmistelua
  • Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn vuoden 2020 kestävä kehitys -teeman maaseututarkastelua

  Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia ja maaseutupoliittisesti merkittäviä. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita.

  Vuoden 2020 maaseutupolitiikan verkostohankkeiden hankehaun painopisteet

  • Harvaan asutut alueet

  Verkostohankkeen toiminnan tulee keskittyä erityisesti harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiin. Hanke edistää MANEn 20.12.2016 hyväksymän harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategian 2017–2020 toteuttamista.

  Verkosto keskittyy työssään analysoimaan kestävää kehitystä suomalaisilla hama-alueilla etenkin ekosysteemipalveluiden, ympäristön ja energian näkökulmista ja hakemaan analyysien perusteella ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseen ja vauhdittamiseen sekä seurantaan teemoituksen osalta, linkittäen työ maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 valmisteluun.

  Hankkeen toiminta perustuu HAMA-verkoston tekemälle työlle.

  • Osaaminen ja työllisyys

  Verkostohankkeen tulee keskittyä työssään analysoimaan kestävää kehitystä suomalaisilla maaseutualueilla etenkin osaamisen, työn ja elinkeinotoiminnan näkökulmista ja hakemaan analyysien perusteella ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseen ja vauhdittamiseen sekä seurantaan teemoituksen osalta, linkittäen työ maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 valmisteluun.

  Hankkeen toiminta perustuu OTE-verkoston tekemälle työlle.

  • Kansalaistoiminta ja hyvinvointi

  Verkostohankkeen tulee keskittyä työssään analysoimaan kestävää kehitystä suomalaisilla maaseutualueilla etenkin arjen, asumisen ja hyvinvoinnin näkökulmista ja hakemaan analyysien perusteella ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseen ja vauhdittamiseen sekä seurantaan teemoituksen osalta, linkittäen työ maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 valmisteluun.

  Hankkeen toiminta perustuu KAHVEE-verkoston tekemälle työlle.

  • Elinvoimainen toimintaympäristö

  Verkostohankkeen tulee keskittyä työssään analysoimaan kestävää kehitystä suomalaisilla maaseutualueilla etenkin ekosysteemipalveluiden, ympäristön ja energian näkökulmista ja hakemaan analyysien perusteella ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseen ja vauhdittamiseen sekä seurantaan teemoituksen osalta, linkittäen työ maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 valmisteluun. Verkosto tekee tiivistä yhteystyötä hama-verkoston kanssa.

  Hankkeen toiminta perustuu Maaseudun INFRA-verkoston tekemälle työlle.

  • Ruotsinkielinen toiminta

  Hankkeen tehtävänä on täydentää edellä mainittuja kokonaisuuksia ruotsinkielisten alueiden näkökulmasta painottaen ruotsinkielisille alueille, toimijoille ja väestölle relevantteja erityiskysymyksiä ja erityisesti kestävään kehitykseen liittyen, linkittäen työ maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 valmisteluun.

  Hankkeen toiminta perustuu IDNET-verkoston tekemälle työlle.

  Rahoituksen hakeminen

  Hakuaika on päättynyt keskiviikkona 11.12.2019 klo 16:15.

 • Vuoden 2019 maaseutupolitiikan hankehaun teemoina olivat sosiaaliset innovaatiot maaseudun elinvoiman kehittämisessä ja jokeriteema.

  Maa- ja metsätalousministeriön avaama maaseutupolitiikan valtakunnalliseen kehittämistoimintaan kuuluvien valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden vuoden 2019 haku päättyi maanantaina 31.12.2018. 

  Rahoitusta oli haettavana yhteensä 510 000 euroa. Hankehakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 21 kappaletta. Määrärahaa haettiin yhteensä 2,2 milj. euroa.  

  Hankehakemukset arvioi Maaseutupolitiikan neuvoston asettama hankeryhmä. Hankkeita rahoitetaan maaseutupolitiikan käytettävissä olevista valtakunnallisista Maatilatalouden kehittämisvaroista.