Hämeessä selvitettiin maaseutualueiden vetovoimatekijöitä

Uutinen
kuvituskuva Jokipiin pellavan tiilinen tehdasrakennus

PoliRural -hanke toteutti helmikuussa 2020 kyselyn Hämeen maaseudun vetovoimasta. Pilottialueen tuloksia voidaan soveltuvin osin hyödyntää myös pohjatietona Maaseutupolitikan neuvoston (MANE) johdolla valmisteltavassa maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa vuosille 2021-2027.

Kanta- ja Päijät-Hämeen alueet kuuluvat kansainväliseen EU:n Horisontti 2020 ohjelman rahoittamaan PoliRural –tutkimushankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa työvälineitä ja toimintatapoja maaseutupolitiikan kehittämiseen sekä lisätä maaseutualueiden vetovoimaa ja tehdä maaseudusta houkutteleva paikka asua ja tehdä töitä. Hankkeeseen kuuluu 12 pilottialuetta, joiden kuvaukset löytyvät englanninkielisiltä polirural.eu nettisivuilta.

PoliRural -hanke toteutti helmikuussa 2020 kyselyn Hämeen maaseudun vetovoimasta. Pilottialueen tuloksia voidaan soveltuvin osin hyödyntää myös pohjatietona Maaseutupolitikan neuvoston (MANE) johdolla valmisteltavassa maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa vuosille 2021-2027.

Kysely toteutettiin samanmuotoisena kaikilla 12 pilottialueella. Kyselyn kohderyhmänä olivat maalla asuvat, työskentelevät sekä potentiaaliset maalle muuttajat. Hämeen alueen kyselyyn vastauksia saatiin 90. Vastaukset antavat kiinnostavaa maaseutupoliittista pohjatietoa Hämeen alueen maaseudun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Monivalintakysymykset oli jaoteltu seitsemään eri teemaan.

Julkisten palvelujen osalta (teema 1) julkisen liikenteen toimivuuteen ei Hämeen alueella olla tyytyväisiä ja palveluiden koetaan olevan huonosti saavutettavissa julkisilla kulkuvälineillä. Terveydenhuoltopalvelun vastauksissa oli hajontaa, sillä 28 vastaajan mielestä terveydenhuoltopalvelut eivät ole hyviä, 15 vastasi neutraalisti ja 44 mielestä palvelut ovat hyviä. Perus- ja toisen asteen koulujen opiskelumahdollisuuksiin ollaan tyytyväisiä kuten myös korkeakouluihin, ammatillisen koulutukseen, kansalaisopistoihin ja täydennyskoulutukseen. Lisäksi vastaajat olivat tyytyväisiä päivähoitopalveluihin. Internetyhteyksiin oltiin suhteellisen tyytyväisiä, mutta kuitenkin 22 vastausta oli negatiivista.

Hämeen maaseutualueen virkistys- ja harrastusmahdollisuuksiin (teema 2) vastaajat olivat suhteellisen tyytyväisiä. Nuorten virkistystoiminnan osalta oli hajontaa enemmän, mutta toisaalta lasten harrastusmahdollisuuksiin oltiin pääosin tyytyväisiä.

Yleisten elinolosuhteiden, elämänlaadun ja elintason (teema 3) vastauksissa ilmeni, että asunto- ja tonttitarjontaa on suurimman osan mielestä riittävästi ja valtaosa vastaajista on ylpeitä asuinpaikastaan sekä lähes kaikki vastaajat kokevat alueensa turvalliseksi.

Kysyttäessä väestörakenteeseen ja inhimilliseen pääomaan (teema 4) liittyvistä asioista vastaajat kokevat, että nuoria ei asu riittävästi alueella eikä syntyvyys ole riittävällä tasolla. Myös työssäkäyvien määrä suhteessa huollettaviin on riittämätön. Erilaista yhteisöllistä toimintaa on vastaajien mielestä tarjolla hyvin.

Yritykset, talous ja innovaatiot -osuudessa (teema 5) enemmistö vastaajista piti startup-yrityksien ja uuden yritystoiminnan mahdollisuuksia alueella hyvinä. Uuden ja innovatiivisen toiminnan rahoituslähteitä on enemmistön mielestä saatavilla, mutta uusien yritysten houkuttelemiseksi tarvittaisiin enemmän taloudellisia kannustimia. Lisäksi alueen vetovoima uusille innovatiivisille yrityksille ja luoville ammateille voisi olla parempi. Liittyen kysymyksissä olleeseen väittämään ”alue vetää puoleensa ympäristöalan yrityksiä ja kestävää liiketoimintaa (esim. kiertotalous)” vastaukset jakautuivat tasaisesti negatiivisiin, neutraaleihin ja positiivisiin. Hämeen alueen työllistymismahdollisuuksia suurin osa vastaajista ei pitänyt riittävinä. Sen sijaan alueen mahdollisuudet kestävään matkailuyrittäjyyteen nähdään positiivisina ja Hämeen nähdään olevan myös hyvä paikka vastuullisen maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.

Sosiaaliset ja kulttuuriset näkökohdat (teema 6) osuuteen vastanneet eivät näe eroa sukupuolten välillä osallistumisessa päätöksentekoon ja työelämään. Yksinäisyyden ja eristyneisyyden sen sijaan koetaan vaikuttavan moniin ihmisiin alueella, tätä mieltä on yli puolet vastaajista. Nuorten mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon ovat lievän enemmistön mielestä hyvät. Alueella on vastaajien mielestä aktiivisia yhteisöjä ja kansalaislähtöistä paikallista toimintaa. Lievä enemmistö vastaajista on sitä mieltä, että uusien asukkaiden on melko helppo sopeutua yhteisöön. Sen sijaan eri vähemmistöryhmien sopeutuminen yhteisöön koetaan haasteellisemmaksi, kolmasosa pitää tätä vaikeana.

Hämeen ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen (teema 7) liittyvien vastausten mukaan lähes kaikki vastaajat näkevät alueella kauniita maisemia ja luontonähtävyyksiä. Alueen luontoa pidetään monimuotoisena. Ympäristö, maisemat ja luonto ovat tärkeitä ja enemmistö vastaajista on lisäksi sitä mieltä, että alueella harjoitetaan ympäristön kannalta kestävää maataloutta.

Kyselyn vastaukset hyötykäyttöön

Kyselyn tuloksia on kevään aikana hyödynnetty Hämeen maaseudun tarpeiden tunnistamisessa. Lisäksi on listattu keinoja (valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset ohjelmat ja strategiat jne.), joilla näihin tarpeisiin vastataan nykytilanteessa. Tulokset kaikkien 12 pilottialueen maaseudun vetovoimakyselystä ja tarvekartoituksesta on koottu raportiksi. Toukokuun lopussa valmistui myös yhteenvetoraportti pilottialueilla tehdystä politiikkakartoituksesta. Nämä raportit tullaan julkaisemaan kesän aikana PoliRuralin nettisivuilla.

PoliRural-työn seuraavissa vaiheissa on tavoitteena tutkia, miten tunnistettuihin tarpeisiin on onnistuttu vastaamaan ja miten tulevaisuudessa niihin tulisi vastata. Hankkeessa kehitettävien mallinnuksen ja tekstinlouhinnan työkalujen avulla on tarkoitus helpottaa käytössä olevien poliittisten ohjauskeinojen arviointia ja uusien ohjauskeinojen suunnittelua.

EU:n Horisontti 2020 ohjelman rahoittaman PoliRural -tutkimushankkeen vastuulliset toteuttajat Suomessa ovat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Smart&Lean Oy. Lisäksi mukana on laaja joukko alue- ja maaseutupolitiikan toimijoita varmistaen kokonaisvaltaisen työskentelyn. PoliRuralin tuottamat selvitykset ja raportit ovat julkisia ja hankkeella halutaan edistää osallistavaa ja ennakoivaa maaseutupolitiikkaa maaseudun elinvoiman lisäämiseksi.

Lisätietoa hankkeesta luettavissa Hämeen ammattikorkeakoulun nettisivuilla sekä sivustolla Polirural.eu.

Uutisen kuvituskuva ei liity hankkeeseen.