Kirje maaseutuvaikutusten arvioinnista lähti 1379:lle aluevaltuutetulle

Hyvinvointialueen päätökset palvelujen järjestämistavoista ja palveluverkosta ovat vaikutuksiltaan erilaisia keskuskaupungissa, taajamissa ja harvaan asutulla maaseudulla. Päätöksillä on iso merkitys eri puolilla hyvinvointialuetta asuvien ihmisten elämään ja arkeen. Ratkaisevaa on hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden takaaminen koko alueen väestölle asuinpaikasta riippumatta. Maaseutupolitiikan hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseudulla (HYMY) -verkoston koostama tietopaketti lähetettiin hyvinvointialuevaltuutetuille paikkatietoisten päätösten tueksi.

Erilaisia vaikutuksia erilaisilla alueilla - maaseutuvaikutukset on hyvä tehdä näkyväksi 

Lähtökohtaisesti julkiseen palveluverkkoon kohdistuvat leikkaukset heikentävät palvelutarjontaa, mikäli maaseutuvaikutuksia ei osata tunnistaa ja paikallisia tarpeita, voimavaroja ja mahdollisuuksia huomioida päätöksenteossa. Maaseutualueilla arkea ja aitoja vaihtoehtoja raamittavat pidemmät välimatkat, heikot tai olemattomat julkisen liikenteen yhteydet, heikommat tietoliikenneyhteydet sekä heikommat tai toimimattomat palvelumarkkinat. Mitkä ovat esimerkiksi ihmisten tosiasialliset mahdollisuudet kulkea maaseudulta kotoa sote-asemalle tai käyttää digitaalisia palveluja? 

Hyvinvointialueiden päätökset vaikuttavat yhdistysten toimintamahdollisuuksiin ja sen kautta laajemmin myös ihmisten hyvinvointiin ja koettuun turvallisuuteen. Maaseudulla moni arjessa tärkeäksi koettu palvelu onkin kolmannen sektorin varassa, kuten esimerkiksi pelastuspalvelu, joista vastaavat sopimuspalokuntana toimivat vapaapalokunnat. Myös ikäihmisten koti- ja tukipalveluita tuottavat paikalliset yhdistykset seurakuntien rinnalla. Laajempia elinvoimavaikutuksia syntyy hankintojen kautta, joissa vastuullisuus nousee keskiöön. Ihmisten luottamukseen vaikuttaa se, pääseekö ihminen vaikuttamaan oman elinympäristönsä kehittämiseen.  

Sisällyttämällä maaseutuvaikutusten arviointi osaksi päätöksentekoa edesautetaan esimerkiksi sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut tuotetaan yhdenvertaisesti ja laadukkaasti koko hyvinvointialueella, palvelut ovat saatavissa ja saavutettavissa kaikille hyvinvointialueen asukkaille ja, että vaikutukset lyhyen ja pitkän aikavälin kustannuksiin huomioidaan. Maaseutuvaikutusten arviointi auttaa tunnistamaan myös kolmannen sektorin roolin ja resurssit.

Parempi arvioida etukäteen kuin katua jälkikäteen

Hyvinvointialueella on merkittävä rooli alueen elinvoiman ja asuttavuuden, houkuttelevuuden ja tulevaisuusnäkymien luojana. Kirjeellä halutaan lisätä tietoisuutta päätösten maaseutuvaikutuksista ja niiden arvioinnista ja tuoda esiin erilaisten toimintaympäristöjen merkityksen päätösten osuvuudelle ja johdonmukaisuudelle. Maaseutupolitiikan HYMY-verkoston tietopaketti sisältää tietoa arviointimenetelmästä, tarkistuslistan sekä valtuustoaloitteen. Maaseutuvaikutusten arviointi voidaan toteuttaa omana osallistavana arviointiprosessina tai osana muuta arviointiprosessia oman otsakkeensa alla.

  Suomessa maaseutuvaikutusten arviointimenetelmää on tutkittu ja kehitetty kansallisen maaseutupolitiikan piirissä vuodesta 2007. HYMY-verkosto toimii valtioneuvoston asettaman poikkihallinnollisen maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) alaisuudessa, jonka tehtävänä on tukea päättäjiä poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden saatavuus sekä maantieteellinen ja digitaalinen saavutettavuus kuuluvat näihin kysymyksiin. 

  Aluevaltuutetuille lähetetty kirje (pdf). 

  Siirry tästä maaseutuvaikutusten arvioinnin tietopakettiin.  

   Lisätietoa

   HYMY-verkoston asiantuntijat

   • Lukkari, Tarja

    HYMY-verkoston erityisasiantuntija / Kajaanin ammattikorkeakoulu

    Sähköpostiosoite: tarja.lukkari@kamk.fi
    Puhelinnumero: 0400 372 082

    Harvaan asuttu maaseutu, kylien kehittäminen, kunta-kylä -yhteistyö, yhteisöllinen kehittäminen.

   • Kattilakoski, Mari

    HYMY-verkoston erityisasiantuntija, tutkija / Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos

    Sähköpostiosoite: mari.kattilakoski@uef.fi
    Puhelinnumero: 050 449 4896

    Erityisasiantuntija maaseutupolitiikan Hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseudulla (HYMY) -verkosto.