Maaseutupolitiikan OTE-verkosto lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Lausunto

Maaseutupolitiikan neuvoston Osaaminen- ja työllisyysverkosto (OTE-verkosto) on lausunut luonnoksesta yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi. OTE-verkosto näkee lakiuudistuksen tuovan uusia mahdollisuuksia maaseudun osaamistarpeiden nopeampaan ja osuvampaan korjaamiseen. Lakimuutoksen voidaan nähdä parantavan myös maaseudulla asuvien maahanmuuttajien asemaa, kun tutkinnon ulkopuolisiin korkeakouluopintoihin pääsystä tehdään tasavertaisemmin mahdollista EU, ETA ja kolmansien maiden kansalaisille, OTE-verkostot toteaa lausunnossaan.

OTE-verkosto huomauttaa lausunnossaan, että PIAAC-tuloksissa on Maaseutukatsauksen 2017 mukaan merkittäviä alueellisia eroja (lue lisää). Vaikein tilanne kohdistuu erityisesti maaseudulla asuviin miehiin, jotka ovat Maaseutukatsauksen 2017 mukaan kaikkein heikoimmassatilanteessa, lausunnossa todetaan.

OTE-verkosto nostaa paikallisten osaamistarpeiden näkökulman ja toteaa lausunnossaan, että ehdotetut muutokset yliopistolain 9 § sekä ammattikorkeakoululain 13 § antaisivat uusia mahdollisuuksia löytää vuoropuhelun välineitä työnantajien osaajatarpeiden ja korkeakoulujen kaupallisen opintotarjonnan välille.

Lakimuutoksen yleisperusteluissa mainittuihin digitaalisen opiskelun mahdollisuuksiin liittyen OTE-verkosto korostaa digitaalisen infrastruktuurin kehittämisen tarpeita maaseutualueilla. Ilman toimivia verkkoja ei saada aikaan digitaalisten elinikäisen oppimisen menetelmien jalkautumista maaseudulla, lausunnossa todetaan ja huomautetaan siitä, että heikosti toimivat yhteydet voivat tulevaisuudessa muodostua yhä suuremmaksi pullonkaulaksi osaamisen uudistamiselle myös maaseudulla.

OTE-verkosto peräänkuuluttaa maaseutuvaikutusten (MVA) arviointia osaamistarpeiden ennakoinnissa ja arvioinnissa maakuntatasolla. Verkosto korostaa, että "korkeakoulujen lakimuutoksen myötä entistä avoimemman koulutustarjonnan tulisi kyetä tarjoamaan koulutusmoduuleja ja ohjelmia myös maaseudun yritysten ja työpaikkojen osaamistarpeisiin".

Lue koko lausunto alta:

 • Koski, Eero

  Erityisasiantuntija, maaseutupolitiikan Osaaminen- ja työllisyys OTE -verkosto / opetus- ja kulttuuriministeriö

  Sähköpostiosoite: etunumi.sukunimi@minedu.fi
  Puhelinnumero: 050 3585 493
 • Rutanen, Juha

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

  Sähköpostiosoite: juha.rutanen@helsinki.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)40 573 7568

  Luontoyrittäjyys, Green Care, luonnontuoteala ja luonnonvarat.