Maaseutupolitiikan tehtävät

Maaseutupolitiikan neuvosto

MANEn toimikausi on 31.3.2016-31.12.2020. Sen keskeisenä tehtävänä on johtaa ja linjata kansallisen maaseutupolitiikan toteutumista ja toteuttaa hallituksen sille asettamat tehtävät. Tärkeitä neuvoston tehtävien toteuttajia ovat sen alaisuudessa toimiva sihteeristö sekä viisi verkostohanketta. 

Neuvosto, sihteeristö, niihin kuuluvat jäsenorganisaatiot, verkostohankkeet sekä neuvoston hallinnoimista varoista rahoitetut valtakunnalliset tutkimus- ja kehittämishankkeet muodostavat yhdessä laajan maaseutupolitiikan verkoston. 

Valtioneuvoston MANElle asettamat tehtävät ovat:

  1. Päättäjien tukeminen poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä sekä hallituksen maaseutupoliittisten linjausten valmistelu ja toteuttaminen hallituksen apuna
  2. Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toteuttaminen ja seuranta hallinnonalojen ja hallinnon ulkopuolisten toimijoiden yhteistyönä
  3. Maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittämisen rakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen verkostomaiseen toimintaan ja kumppanuuteen perustuen ja tukemaan paikkaperustaista politiikkaa
  4. Teemakohtainen kehittämistyö erikseen määritellyissä asiakokonaisuuksissa
  5. Maaseutuvaikutusten arvioinnin kehittäminen ja käyttöön oton edistäminen ja seuranta
  6. Maaseutututkimuksen ja -osaamisen vahvistaminen mm. valtakunnallisilla maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeilla
  7. Maaseututoimijoiden kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja kokemustenvaihdon edistäminen
  8. Vaikuttaminen eri hallinnonaloilla vireillä oleviin maaseutupoliittisesti merkittäviin hankkeisiin
  9. Maaseudun, saariston ja kaupungin vuorovaikutuksen ja yhteistyön edellytysten parantaminen yhdessä kaupunki- ja saaristopolitiikan toimijoiden kanssa
  10. Kansallisen ja EU:n maaseutu- ja aluepolitiikan yhteensovittamiseen osallistuminen