Hyvä elämä ja sujuva arki – myös tulevaisuudessa

Turvataan palveluiden saatavuus myös maaseudulla. Ollaan sanamme mittaisia ja pidetään huolta, että yhdenvertaisuus toteutuu kaikkialla. Tehdään yhdessä arjesta sujuvaa kaikkialla Suomessa.

Ratkaisujen polkuja

  • Varmistetaan alueellinen yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa
    • kohdentamalla erityistä huomiota digisyrjäytymisen ehkäisyyn, suuntaamalla resursseja digitukeen sekä varmistamalla erityisesti harvaan asutulla alueilla ja ydinmaaseudulla asuvien ihmisten tosiasialliset mahdollisuudet käyttää digitaalisia välineitä ja palveluja.
    • varmistamalla huippunopeiden ja luotettavien tietoliikenneyhteyksien alueellisesti yhdenvertainen saatavuus ja käytettävyys muun muassa turvaamalla kansallisen laajakaistarakentamisen rahoitus.
  • Turvataan keskeisten palvelujen maantieteellinen saavutettavuus, jotta myös maaseudun asukkaiden sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet toteutuvat.
  • Panostetaan liikenteen palvelujen (mm. matkaketjujen) toimivuuden lisäämiseen.
  • Vahvistetaan poikkihallinnollista koordinaatiota ja yhteistyötä liikenne- ja muiden palveluiden järkeväksi yhteensovittamiseksi, kehittämiseksi ja resurssien säästämiseksi. Tavoitteena tulee olla liikenneköyhyyden vähentäminen sekä liikkumismahdollisuuksien parantaminen maaseutualueilla.
  • Turvataan kansalaistoiminnan edellytykset kaikkialla Suomessa. Säilytetään valtionavustuksen taso, arvioidaan kansalaistoiminnan julkisen rahoituksen ja siihen liittyvien rakenteiden maaseutuvaikutukset, perustetaan yhden luukun matalan kynnyksen neuvontapalvelu sekä jatketaan toimintaryhmälain valmistelua.
  • Selvitetään maaseutualueiden kansalaistoimijoiden todelliset resurssit kriisitilanteissa. Kehitetään maaseutualueiden turvallisuusverkostojen toimintaa viranomaisten, kuntien ja maaseudulla toimivien kansalaisjärjestöjen yhteistyönä, ja varmistetaan toiminnan kansallisen tason koordinointi. Kehitetään ja laajennetaan erityisesti harvaan asutun maaseudun kylien pelastusryhmien valmiuksia sekä tunnistetaan monipaikkaisuuteen liittyvät mahdollisuuksia ja poistetaan esteitä.