Maaseutuvaikutusten arviointi osaksi säädösvalmistelua

Maaseutu toimii monelta osin toisin kuin kaupungit. Maaseutualueiden hajautunut yhdyskunta-, elinkeino- ja palvelurakenne sekä kolmannen sektorin merkittävä rooli vaikuttavat yksilöiden ja yhteisöjen arkeen, elämään ja toimintamahdollisuuksiin. 

Tällöin myös uudistukset, säädökset, ohjelmat ja hallinnolliset rakenteet vaikuttavat eri tavalla kaupunkialueilla ja maaseutualueilla. Jos maaseudun erityispiirteitä ei oteta huomioon, se voi aiheuttaa alueiden eriytymiskehitystä, yhteiskunnallista eriarvoistumiskehitystä, maaseudun ihmisten alhaista luottamusta instituutioihin sekä kokemusta hylätyksi tulemisesta.

Ratkaisujen polku:

Otetaan maaseutuvaikutusten arviointi osaksi säädösvalmistelua yhteiskunnallisesti merkittävissä uudistuksissa. Maaseutuvaikutusten arvioinnilla varmistetaan, ettei uudistuksesta aiheudu tahattomia kielteisiä vaikutuksia maaseudun väestölle, sen talouden, yhteisöjen ja yritysten toimintaedellytyksiin tai palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen.