Työ ja yrittäjyys luovat kasvua

Maaseutu kannustaa yrittämään ja luo hyvinvointia koko Suomeen. Varmistetaan, että maaseudulla on jatkossakin hyvät mahdollisuudet yrittää, tehdä työtä ja kouluttautua.

Ratkaisujen polkuja:

  • Varmistetaan parlamentaarisesti sovittu liikennejärjestelmän rahoitustaso ml. perusväylänpidon taso ja yksityistiet.
  • Arvioidaan maaseutuun kohdistuvat vaikutukset osana TKI-järjestelmän ja -toiminnan uudistusta. Laajennetaan TKI-järjestelmää käytännönlähtöiseen innovaatiotoimintaan, toisen asteen koulutukseen ja maaseutualueilla toimiviin pk-yrityksiin. Lisätään viranomaisten koordinaatiota eri rahoitusvälineiden välillä (kansallinen, EU-rahoitus).
  • Vauhditetaan pk-yritysten omistaja- ja sukupolvenvaihdoksia verotuksellisin keinoin sekä perustamalla omistaja- ja sukupolvenvaihdosten osaamiskeskus ja yhden luukun neuvontapalvelu, jossa tunnistetaan perheomisteisten pk-yritysten erityispiirteet sekä luopujien ja jatkajien tarpeet.
  • Lisätään yrittäjyys-, työllisyys- ja ohjauspalveluita täydentämällä ohjaamo- ja työpajapalvelujen saavutettavuutta digitaalisilla palveluilla (verkkotyöpajoilla) ja maakunnallisella Ohjaamo-mallilla etenkin Etelä- ja Länsi-Suomen maaseutualueilla. Lisätään liikkuvia palveluja etenkin Itä- ja Pohjois-Suomen maaseutualueilla, joilla myös tietoliikenneyhteyksien saatavuus on heikko ja joukkoliikennepalveluita ei ole.
  • Parannetaan kotoutumista tukevia prosesseja maaseutualueilla. Varmistetaan riittävät kotoutumista ja työllistymistä edistävät palvelut sekä vahvistetaan maahanmuuttajien vastaanottamisen osaamista ja mukaan ottamista paikallistason yhteisöihin yhteistyössä kuntien, koulutusjärjestäjien, yritysten ja kansalaistoimijoiden kanssa.
  • Hyödynnetään etätyöhön liittyvät mahdollisuudet luomalla kansallinen etätyön ekosysteemi ja vahvistamalla eri toimijoiden osaamista (vrt. Irlanti).
  • Toteutetaan valtioneuvoston periaatepäätös monipaikkaisen työn, opiskelun ja asumisen edistämiseksi. Pidetään kiinni sen tavoitteista ja toimenpiteistä.
  • Vahvistetaan taloudellisissa ohjauskeinoissa sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten tarkastelua luonto- ja ilmastotarkastelun rinnalla. Lisäksi tunnistetaan erilaisille alueille kohdistuvia yhteiskunnallisia vaikutuksia (alue- ja maaseutuvaikutukset).