Vähemmällä enemmän – älykäs sopeutuminen on arkipäivää

Resurssit niukkenevat ja meidän pitää saada aikaan vähemmästä enemmän. Ollaan avoimia uusille ihmisille ja ratkaisuille - myös niille, joita maaseutu tarjoaa. Luodaan siten hyvän elämän edellytykset kaikille.

Ratkaisujen polkuja

  • Luodaan poikkihallinnollinen, kansallinen älykkään sopeutumisen strategia. Tunnistetaan strategiassa tärkeimmät älykästä sopeutumista tukevat ohjauskeinot ja huomioiden ikääntyvien ja taantuvien sekä kausittaisesti kasvavien kuntien ja alueiden erityiset tarpeet, voimavarat, mahdollisuudet sekä haasteet.
  • Vahvistetaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, joilla mahdollistetaan ihmisten osallistuminen itseään ja lähiyhteisöään koskeviin asioihin. Toteutetaan alueiden käyttöä ja infrastruktuuria (tiestö, vesihuolto, sähköhuolto, tietoliikenneyhteydet) koskevissa kansallisissa ja alueellisissa päätöksissä kestäviä ratkaisuja, joissa hyödynnetään olemassa olevaa infrastruktuuria (ml. rakennukset).
  • Vauhditetaan kiinteistörajat ylittävien energiayhteisöjen muodostumista maaseutualueille. Lisätään poikkihallinnollista yhteistyötä uusiutuvan energian lupaprosesseissa ja varmistetaan julkisen rahoituksen saatavuus uusiin kestävän ja hajautetun energiatuotannon investointeihin.
  • Varmistetaan vesi- ja energiahuollon infrastruktuurin kunto ja toimivuus koko maassa. Turvataan vesihuollon korjausvelkaan tarvittava määräraha. 
  • Toteutetaan väestön monipaikkaisuuteen pohjautuva kuntakokeilu, jossa pilotoidaan ja kehitetään sekä paikallisia, alueellisia että kansallisia mekanismeja kestävän monipaikkaisen arjen mahdollistamiseksi ja kuntien elinvoiman lisäämiseksi.
  • Kehitetään ja otetaan kuntia koskevan politiikkavalmistelun ja seurannan tueksi Suomessa kehitetty kestävän elinvoimaisuuden indikaattori, joka kuvaa elinvoimaa, hyvinvointia ja osallisuutta (Makkonen ym. 2022).