Hyvä elämä Keski-Suomessa

Hyvä elämä maaseudulla -tilaisuus järjestettiin Majakoskessa, Jyväskylässä 10.2.2023.

Keski-Suomessa keskusteltiin maakunnassa tärkeiksi havaituista teemoista: alueidenkäytöstä, kokonaisturvallisuudesta sekä koulutuksesta ja sivistyksestä. Keskustelemassa oli mm. maakunnan, kuntien, kylien, hyvinvointialueen, oppi- ja tutkimuslaitosten ja pelastuslaitoksen edustajia.

Keskustelujen pohjalta hyvän elämän edellytyksenä Keski-Suomessa on:

  • ennakointi ja rohkeus ottaa tulevaisuus vastaan ja tehdä rohkeita ratkaisuja ja avauksia. Kaavoituksen ja suunnittelun kehittäminen laajasti tulevaisuus, mahdollisuudet ja epävarmuus tiedostaen (joustoa ja vaiheittain etenemistä ja vaihtoehtoisia ratkaisuja). Maaseudun mahdollisuuksien hyödyntäminen (mm. monipaikkaisuus, vihreä siirtymä).
  • maaseudulla asuvien ihmisten osaamisen ja kyvykkyyden vahvistaminen kannustavilla toimenpiteillä yhdessä turvallisuustoimijoiden kanssa. Turvallisuustavoitteiden ottaminen mukaan eri suunnitelmiin ja kaavoitukseen.
  • osaamisen polkujen ymmärtäminen ja palveluiden rakentaminen lapsia ja nuoria kuulemalla ja osallistaen. 
1. Maaseutu uusien mahdollisuuksien luojana (paikkaperustaiset ja innovatiiviset ratkaisut, verkostoituminen, vihreä siirtymä, yrittäjyys, monipaikkaisuus), 2. Maaseudulla asuvien ihmisten osaamista ja kyvykkyyttä vahvistetaan kannustavilla toimenpiteillä yhdessä turvallisuustoimijoiden kanssa, 3. Radikaali ajattelutavan muutos mahdollisuuksien luomiseksi lasten ja nuorten tarpeista lähtevälle sivistykselle ja osaamisen poluille maakuntatason yhteistyöllä.
Keskustelujen tärkeimmistä viesteistä koottiin huoneentaulu.

Alueidenkäyttö

Maaseutu uusien mahdollisuuksien luojana (paikkaperustaiset ja innovatiiviset ratkaisut, verkostoituminen, vihreä siirtymä, yrittäjyys, monipaikkaisuus)

  • Mahdollisuuksien luominen ennakoivalla kaavoituksella. Vahvuudet toiminnaksi. Osallisuudesta huolehtiminen. Yhteistyön ja verkostoitumisen lisääminen. Monipaikkaisuuden edistäminen (mm. opetus, etätyöhubit, tiedon ja innovaatioiden siirtyminen eri ympäristöjen välillä).

Kokonaisturvallisuus

Maaseudulla asuvien ihmisten osaamista ja kyvykkyyttä vahvistetaan kannustavilla toimenpiteillä yhdessä turvallisuustoimijoiden kanssa

  • Osaamisen jakaminen. Kylien turvallisuustoimijoiden kouluttaminen. Turvallisuustavoitteet mukaan eri suunnitelmiin ja kaavoitukseen. Oman ympäristön tarkkaileminen ja naapureista huolehtiminen. Naapuriapuryhmiin liittyminen ja koulutuksiin osallistuminen. Positiivisen palautteen antaminen vapaapalokuntalaisille.

Koulutus ja sivistys

Radikaali ajattelutavan muutos mahdollisuuksien luomiseksi lasten ja nuorten tarpeista lähtevälle sivistykselle ja osaamisen poluille maakuntatason yhteistyöllä

  • Oppimisen paikka ei ole pelkkä koulurakennus. Oppimisen paikkojen syntymisen tukeminen lähelle maaseudun ihmisiä (mm. hubit, kylätalot). Osaamisen "hoksaamisen" vahvistaminen positiivisella palautteella. Osallisuuden vahvistaminen ja maakunnan mahdollisuuksien esille nostaminen koulutuskeskusteluissa. Osaamisen kehittämisen tarpeiden näkyväksi tekeminen. 

Tilaisuuden ohjelma