Hyvä elämä Päijät-Hämeessä

Hyvä elämä maaseudulla –tilaisuus järjestettiin Radalla Resortissa Iitissä 12.9.2023.

Päijät-Hämeessä keskusteltiin maakunnassa tärkeiksi koetuista teemoista kolmessa eri pöydässä, joiden teemat olivat 1) yrittäjyys ja elinkeinot maaseuduilla, 2) asukkaiden hyvinvointi sekä 3) kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus. Mukana keskusteluissa oli monipuolisesti edustajia erilaisilta tahoilta, muun muassa maakunnasta, kunnista, seurakunnasta, oppi- ja tutkimuslaitoksista, yrityksistä ja yhdistyksistä.

Päivän aikana käytyjen keskustelujen pohjalta hyvän elämän edellytyksenä Päijät-Hämeessä olivat:

 • yritysten kasvun ja uudistumisen tapahtuminen yhteistyössä. Nostetaan TKI-toiminta sekä kyky uudistua osaksi yrittäjien arkea ja varmistetaan näiden saavutettavuus.
 • erilaisia todellisuuksia ja näkökulmia ymmärtävä yhteisö, johon kokee kuuluvansa. Myös asukkaille tärkeäksi kokemien asioiden tulee olla saavutettavissa.
 • nuorten muutoshalukkuuteen suhtautuminen joustavasti, niin työelämässä kuin elämässä yleensäkin.
Keskustelujen tärkeimmistä nostoista koottiin huoneentaulu.

Yhteenveto keskusteluista

Yrittäjyys ja elinkeinot maaseuduilla

Miltä yritystoiminnan kirjo näyttää? Entä rajapinnat ja toiminnan tukeminen, innovatiivisuus ja uudistuminen? Mistä työvoimaa ja osaajia? Minkälaisia avaimia vihreä siirtymä tarjoaa? Minkälainen pitovoima, vetovoima ja lumovoima tämä on maakunnalle?

Oivallus: ” Yritysten kasvu ja uudistaminen tapahtuu yhteistyössä. Tuodaan TKI-toiminta ja uudistaminen osaksi yrittäjän arkea ja saavutettavaksi, muun muassa hyödyntämällä nuorten ja ikääntyneiden yhteistyötä paikallisesti mukaan lukien erilaiset uudistavat kokeilut.”

 • Päijät-Hämeen keskeinen sijainti Suomessa on vahvuus yrittäjyydelle, tunnistetaan ja hyödynnetään tämä kilpailuetuna.
 • Yhteistyö on valttia! Kokeillaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti erilaisia uusia yhteistyömalleja.
 • Iskostetaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta osaksi yrittäjien arkea ja luodaan rohkea uudistamiseen kannustava kulttuuri.

Hyvinvoiva asukas

Miten asukas voi? Kuuluko eriytyminen ja/tai yhdenvertaisuus puheissa? Mitä nuorille kuuluu? Miten vapaa-ajan asukkaat ja monipaikkaiset näkyvät arjessa ja alueilla? Minkälainen pitovoima, vetovoima ja lumovoima tämä on maakunnalle?

Oivallus: ”Voimme hyvin, kun meillä on erilaisia todellisuuksia ja näkökulmia ymmärtävä yhteisö, johon koemme kuuluvamme ja jossa meille tärkeät asiat ovat saavutettavissa (esimerkiksi luonto, kulttuuri, työ, tietoliikenneyhteys, joukkoliikenne, palvelut).”

 • Luodaan me-henki! Kukaan ei jää yksin.
 • Pidetään huoli asukkaille tärkeiden asioiden ja palveluiden saavutettavuudesta, kuten esimerkiksi luonto- ja kulttuuripalveluista, tietoliikenneyhteyksistä, työpaikoista, joukkoliikenteen toimivuudesta sekä muista palveluista.
 • Muistetaan suvaitsevaisuus, saavutettavuus ja yhteisöllisyys.

Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus

Miten se käytännössä ilmenee? Miten yhteismenestystä rakennetaan maakuntaan tältä pohjalta? Minkälainen pitovoima, vetovoima ja lumovoima tämä on maakunnalle?

Oivallus: ”Tervetuloa kotiin! Suhtaudumme joustavasti nuorten muutoshalukkuuteen työelämässä ja elämässä yleensä.”

 • Tunnistamme eri liikkumisen tavat ja muodot niin kaupungissa, maaseudulla kuin näiden välilläkin.
 • Olemme näkyvästi sopivan kokoisia, kotoisia, sopuisia ja avoimia kaikille tulijoille! Hassuttelua ja omaleimaisuutta ei tarvitse myöskään unohtaa.
 • Lisätään kulttuuri-vuorovaikutusta kaupunkien kanssa ja elävöitetään esimerkiksi metsiä taiteella.
 • Kannustetaan nuoria kokeilemaan omia siipiään maailmalla, mutta pidetään heidän synnyin- ja kasvuseutunsa houkuttelevina palaamaan myöhemmin takaisin.
 • Kokeillaan joustavia työmahdollisuuksia, jotta nuorilla säilyisi yhteys Päijät-Hämeeseen myös ollessaan toisaalla.

Tilaisuuden ohjelma