Hyvä elämä Etelä-Savossa

Hyvä elämä maaseudulla -tilaisuus järjestettiin Mikkelin yliopistokeskuksessa 31.5.2023.

Etelä-Savossa keskusteltiin maakunnassa tärkeäksi koetusta teemasta, monipaikkaisuudesta. Aihetta lähestyttiin kolmesta eri näkökulmasta: 1) vapaa-ajan asuminen ja kestävyysmurros, 2) kuntien elinvoimarooli ja 3) yhteisöjen ja yritysten rooli. Keskustelemassa oli mm. maakunnan, kuntien, kylien, oppi- ja tutkimuslaitosten, yritysten, kehitysyhtiön ja yhdistysten edustajia.

Keskustelun pohjalta hyvän elämän edellytyksenä Etelä-Savossa on, että:

 • mökkeilijöiden vastuullisuusmotivaatiota kestävän mökkeilyn edistämiseksi tuetaan
 • kunnat rohkaistuvat oman elinvoimatyylinsä luomiseen ja monensuuntaiseen elinvoimaviestintään
 • kaikilla osapuolilla kylien asukkaista ja yrityksistä kuntiin ja viranomaisiin löytyy ratkaisukeskeisyyttä ja myönteistä tahtotilaa olla monipaikkaisuusilmiössä voittaja
Keskustelujen tärkeimmistä viesteistä koottiin huoneentaulu.

Yhteenveto keskusteluista:

Vapaa-ajan asuminen ja kestävyysmurros

Miten edistetään käytännössä? Mikä merkitys Etelä-Savossa? Miten luodaan edellytyksiä monipaikkaisuudelle ja hyödynnetään potentiaali ja olemassa olevat vetovoimatekijät? Miten kokonaisuudessa näkyvät kestävyyden eri ulottuvuudet?

Oivallus: "Tuemme mökkeilijöiden vastuullisuusmotivaatiota kestävän mökkeilyn edistämiseksi"

 • Yhä useampi on kiinnostunut vastuullisesta mökkeilystä. Tuetaan vaatimattomampaa elämää ja hyödynnetään tunnesidettä. Puhkaistaan "hankaluusharha". Selvitetään ja edistetään kestäviä liikkumisratkaisuja.
 • Tulevaisuuden mökkeily ja mökkeilyn rakennemuutos - mökkeilijät muuttuvat, mökit muuttuvat, jakamistalous, vuokraaminen, mökiltä käsin työskentely
 • Tuetaan yhteisöllisyyttä ja paikallisidentiteettiä. Luodaan kohtaamisia ja yhteistyön paikkoja paikallisten ja monipaikkaisten välille. Luodaan mahdollisuuksia yhteiseen ideointiin mökkiläisten kanssa.

Kuntien elinvoimarooli

Mikä on kuntien rooli elinvoiman ylläpitämisessä ja vahvistamisessa maaseudulla? Entä kestävyysmurroksessa? Miten kytkeytyy monipaikkaisuuden ilmiöön?

Oivallus: "Kunnille rohkeutta oman elinvoimatyylin luomiseen ja monensuuntaiseen elinvoimaviestintään. Kunta luo puitteet, joiden päälle imago, markkinointi ja houkuttelevuus rakennetaan"

 • Uusi elinvoima-ajattelu edellyttää kuntaorganisaatiolta muutosvalmiutta ja ketteryyttä toimeenpanossa vastata myös monipaikkaisuuden luomiin mahdollisuuksiin.
 • Kuntaorganisaatio toimii esimerkkinä yhdessä tekemiselle,
  läpinäkyvyydelle ja luottamukselle ja vahvistaa yhteismenestymisen kulttuuria.
 • Tunnistetaan oma paikallisidentiteetti ja edistetään sitä omassa työssä
 • Monipaikkaisuudessa voittajia ovat ne alueet, jotka ovat miellyttäviä asuinpaikkoja (työtä tehdään siellä, missä on hyvä olla)

Yritysten ja yhteisöjen rooli

Miten monipaikkaisuus näkyy toiminnassa? Onko ilmiö saanut jotakin pysyvää aikaiseksi, mitä? Mitkä ovat välineet, uhat, mahdollisuudet? Miten paikkariippumaton työ ja monipaikkainen yrittäjyys näkyvät kokonaisuudessa?

Oivallus: "Meillä on erinomaiset mahdollisuudet olla monipaikkaisuusilmiössä voittaja. Hyvän kierre on yhteinen ponnistus. Vaatii ratkaisukeskeisyyttä ja myönteistä tahtotilaa kaikilta osapuolilta kylien asukkaista ja yrityksistä kuntiin ja viranomaisiin."

 • Yritykset tarvitsevat infraa, kulkuyhteyksiä ja monipaikkaisia työtiloja sekä yritysten verkostoitumista. Esim. pääkaupunkiseudulta autottomat jne. Tietoliikenneyhteydet vaikuttavat maineeseen mutta on myös turvallisuusasia. Viestitään yrityksille monipaikkaisuuden mahdollisuuksista. Rakennetaan yhteistyötä yrittäjien ja yhteisöjen välille.
 • Hyvän kierre. Monipaikkaiset asukkaat tuovat elinvoimaa, hyvää mainetta ja verkostoja, joista syntyy hyvän kierre: ovat myönteisyyden vetureita, houkuttelevat muitakin muuttamaan sekä tuovat uusia investointeja. Aktivoidaan nuoria ja kyliin muuttaneita kylän toimintaan. Otetaan käyttöön fyysiset ja digitaaliset foorumit, joissa löytyy uusia tapoja toimia yhdessä.

  Tilaisuuden ohjelma